Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 691 đến 720 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐE DỌA TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
(Hành vi cố ý của một bên) làm cho bên kia sợ hãi mà phải xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy ...
ĐỀ BẠT CÔNG CHỨC
(Cơ quan hoặc người có thẩm quyền) ra quyết định bổ nhiệm công chức vào chức vụ cao hơn có tính chất phụ trách.Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực ...
ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Sự bày tỏ ý chí và mong muốn của một người trước người  khác trong việc giao kết hợp đồng dân sự.Người đề nghị giao kết hợp đồng (người thể hiện mong muốn trước tiên) phải ...
ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONG LÃNH HẢI
Di chuyển của tàu, thuyền nước ngoài qua lãnh hải nhưng không được xâm phạm tới chủ quyền, an ninh, lợi ích của quốc gia ven bờ.Theo quy định của Công Ước luật biển năm ...
ĐỊA BẠ
Sổ sách hành chính ghi chép về ruộng đất;Địa - đất; Bạ - sổ sách, địa bạ tương đương địa bộ, điền bộ.Địa bạ ghi chép và xác nhận các loại hình sở hữu ruộng ...
ĐỊA BÀN
Khu vực hay phạm vi địa lý, hoặc lĩnh vực có liên quan đến một hoạt động của một tổ chức kinh tế - xã hội hay tổ chức quân sự; hoặc liên quan đến ...
ĐỊA CHỈ
Kí hiệu chữ viết trên giấy hay trên các vật liệu khác dùng để chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của một cá nhân; nơi đóng trụ sở của một cơ quan hay một ...
ĐỊA CHÍNH
Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ đo đạc, thống kê, kiểm kê đất đai trong cả nước, lập bản đồ địa chính và quản lý hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính là ...
ĐỊA ĐIỂM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Nơi diễn ra hoạt động của các bên thỏa thuận về nội dung căn bản của hợp đồng và cùng nhau ký vào bản hợp đồng đó.Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan tới ký ...
ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ
Địa điểm cư trú cuối cùng trước khi chết của người để lại di sản hoặc địa điểm có toàn bộ hoặc phần lớn di sản nếu không xác định được địa điểm cư trú cuối cùng.Địa điểm mở ...
ĐỊA ĐIỂM PHẠM TỘI
Nơi hành vi phạm tội xảy ra.Đặc điểm của nơi xảy ra hành vi phạm tội nói chung không có ảnh hưởng đến tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Do ...
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
Đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới, là cơ sở pháp lý phân định phạm vi trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà ...
ĐỊA PHƯƠNG
Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương, với cả nước.Địa phương là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau. Địa phương có thể là ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ
Vị trí của chủ thể pháp luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác trên cơ sở các quy định pháp luật.Địa vị pháp lý của chủ thể pháp luật thể ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁ NHÂN
Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho cá nhân có tư cách chủ thể để tham gia vào các quan hệ pháp luật nói chung và quan hệ dân ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ QUỐC TẾ
Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài trong lĩnh vực tố tụng dân sự trước các cơ quan tư pháp nước sở tại.Theo quy định của pháp luật đa số các ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA PHÁP NHÂN
Tổng hợp các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp luật quy định cho pháp nhân có tư cách chủ thể, tạo cho pháp nhân khả năng tham gia quan hệ pháp luật một ...
ĐIỀU CẤM
Quy định của pháp luật không cho phép thực hiện một hay một số hành vi nào đó. Điều cấm có thể là quy định dự liệu trước không để cho hành vi xảy ra, ...
ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
(Nhà nước) dùng pháp luật tác động lên các quan hệ xã hội nhằm thiết lập một trật tự xã hội nhất định.Trong đời sống của một xã hội, pháp luật của Nhà nước ra ...
ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG TẠM THỜI
Đưa người lao động đang làm công việc này sang làm công việc khác trái với công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn ...
ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC
Điều chuyển công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, hoặc do nguyện vọng cá nhân.Việc điều động công chức được thực hiện ...
ĐIỀU KHOẢN
Đơn vị cơ bản trong văn bản pháp luật, hợp đồng, điều lệ...Điều khoản trong các văn bản pháp luật thường được sử dụng để chỉ một bộ phận chính cơ bản cấu thành của ...
ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG
Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương quy định cách thức bồi thường thiệt hại của bên vi phạm đối với bên bị vi phạm hợp đồng.Thông thường, điều khoản bồi thường đề ...
ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Hình thức thể hiện các nội dung cơ bản, quan trọng nhất của hợp đồng kinh tế mà nếu thiếu chúng thì quan hệ hợp đồng bị coi là chưa hình thành.Có thể nhận biết ...
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Điều khoản mà thiếu nó thì không hình thành hợp đồng dân sự.Tổng hợp các điều khoản cơ bản tạo nên nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đây là điều kiện cần và đủ ...
ĐIỀU KHOẢN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản quy định giá trị một đơn vị hàng hóa, đồng tiền tính giá của đơn vị hàng hóa đó và cách thức tính giá.Theo quy định của luật pháp phần lớn các nước thì điều khoản ...
ĐIỀU KHOẢN SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương quy định về số lượng hàng hóa.Thông thường, số lượng hàng hóa có thể được thể hiện bằng số lượng cụ thể hoặc bằng số lượng ...
ĐIỀU KHOẢN THƯỜNG LỆ CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Những nội dung đã được pháp luật quy định cụ thể, các bên tham gia quan hệ hợp đồng có thể đưa hoặc không đưa vào văn bản hợp đồng, trong trường hợp không đưa ...
ĐIỀU KHOẢN TIỀN TỆ TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản được ghi trong hợp đồng ngoại thương hay hiệp định tín dụng quốc tế nhằm bảo đảm cho người xuất khẩu hoặc người cho vay không bị tổn thất do tiền bị mất ...
ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI
Điều khoản trong một hợp đồng bằng văn bản, theo đó các bên thỏa thuận sẽ giải quyết theo phương thức trọng tài những tranh chấp có thể phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan ...