Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bt)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trìn...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng bto)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng...
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bot)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng...
Hợp đồng dự án
Là hợp đồng quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối...
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là ppp)
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh ng...
Đường ngang nguy hiểm
Là đường ngang thường xuyên xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực đường ngang theo tiêu chí xác địn...
Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
gọi chung là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luậ...
Nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
gọi chung là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đư...
Vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
Là nơi thường xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.(Theo  khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng...
Tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng
Là tai nạn có từ 03 người chết trở lên hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ...
Tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng
Là tai nạn có 02 người chết hoặc có từ 09 đến 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm tr...
Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng
Là tai nạn có 01 người chết hoặc có từ 06 đến 08 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đ...
Tai nạn giao thông đường sắt ít nghiêm trọng
Là tai nạn có từ 01 đến 05 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu ...
Cảnh giới
Là hoạt động cảnh báo của người hoặc thiết bị khi có tàu sắp chạy qua các vị trí có thể xảy ra tai nạn giao thông đường ...
Chốt gác
Là nơi có bố trí người được giao nhiệm vụ để thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các vị trí thường xảy ra tai nạn giao ...
Niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt được phép nhập khẩu
Là khoảng thời gian tối đa mà phương tiện giao thông đường sắt đã được khai thác, sử dụng trước khi được phép nhập khẩu....
Niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt
Là khoảng thời gian được phép khai thác trên đường sắt của phương tiện, tính từ thời điểm phương tiện đóng mới được cấp ...
Hệ thống công trình thủy lợi nhỏ
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát cho diện tích tự nhiên dưới 2.000 ha.(Theo điểm...
Hệ thống công trình thủy lợi vừa
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 2.000 ha đến dướ...
Hệ thống công trình thủy lợi lớn
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 20.000 ha trở lê...
Bờ bao nhỏ
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích dưới 500 ha.(Theo điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật...
Bờ bao vừa
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 500 ha đến dưới 10.000 ha;(Theo điểm b khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-...
Bờ bao lớn
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 10.000 ha trở lên;(Theo điểm a khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng...
Đường ống nhỏ
Là đường ống dẫn lưu lượng dưới 0,25 m3/s hoặc có đường kính trong dưới 500 mm.(Theo điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị định 67/...
Đường ống vừa
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 0,25 m3/s đến dưới 3 m3/s hoặc có đường kính trong từ 500 mm đến dưới 1500 mm;(Theo điểm b...
Đường ống lớn
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 3 m3/s trở lên hoặc có đường kính trong từ 1500 mm trở lên;(Theo điểm a khoản 8 Điều 4 Ngh...
Cống nhỏ
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới 10 m;Đối với các vùng còn lại dưới 5 m.(...
Cống vừa
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 10 m đến dưới 30 m;Đối với các vùng còn lạ...
Cống lớn
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 30 m trở lên;Đối với vùng còn lại từ 20 m ...
Trạm bơm nhỏ
Là trạm bơm có tổng lưu lượng dưới 3.600 m3/h.(Theo điểm c khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợ...
Trạm bơm vừa
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 3.600 m3/h đến dưới 72.000 m3/h hoặc trạm bơm nhỏ nhưng có công suất động cơ mỗi tổ máy...
Trạm bơm lớn
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 72.000 m3/h trở lên;(Theo điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
Xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ
Là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô ...
Bờ bao thủy lợi
Là công trình phân vùng, ngăn nước để bảo vệ cho một khu vực.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật...
Đập
Là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Ngh...
Hồ chứa nước
Là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước có nhiệm vụ điều tiết dò...
Hệ thống công trình thủy lợi
Là hệ thống bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực...
Thợ mìn
Là người trực tiếp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định...
Chỉ huy nổ mìn
Là người được Giám đốc tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bổ nhiệm để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc ...
Người quản lý
Là người được tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật đối với h...
Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Là việc thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệ...
Việc chủ động khắc phục hậu quả
Là việc người thi hành công vụ gây thiệt hại tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần thiệt hại cho người bị thiệt hại.(...
Giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Là đơn giá của sản phẩm, hàng hóa đó được bán ra gần nhất tại thời điểm phát hiện vi phạm nhân với số lượng sản phẩm, hà...
Lượng sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ
Là tổng số lượng sản phẩm, hàng hóa đó theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ ngân sách cấp hoặc ngân sách hỗ trợ
Là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ
Là tài sản đồng sở hữu; việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp
Là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị...
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Là tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ký kết hợp đồn...
Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nhiệm vụ quản lý nhiệ...
Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả khoa học và công nghệ
 Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản  là kết quả khoa học và công nghệ là:a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...