Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 9.960 thuật ngữ.
Phương tiện, thiết bị kỹ thuật
Là máy móc, thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, đo lường, phân tích, kiểm định, lưu trữ, trích xuất thông tin, dữ liệu do cá nhân, tổ ...
Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Là việc cá nhân thực hiện việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan có ...
Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản
Là việc chủ đầu tư chuyển giao phần dự án bất động sản được phép kinh doanh và các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, ...
Hợp đồng kinh doanh bất động sản
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 4 của Nghị ...
Bất động sản đưa vào kinh doanh
Là các loại nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy ...
Đơn vị thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Là tổ chức có năng lực thẩm định được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận; hoặc được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ...
Xử lý các chất được kiểm soát
Là quá trình tiêu hủy các chất được kiểm soát bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe con người ...
Thu gom chất được kiểm soát
Là hoạt động hút các chất được kiểm soát ra khỏi một hệ thống và lưu giữ các chất này trong một bình chứa bên ngoài.(Theo khoản 17 Điều 3 ...
Tấn co2 tương đương
Là khối lượng của các khí nhà kính được quy đổi thành tấn CO2 theo hệ số làm nóng lên toàn cầu của các khí nhà kính đó. Hệ số ...
Tái chế các chất được kiểm soát
Là quá trình xử lý bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm thu lại các thành phần từ chất được kiểm soát để sử dụng theo đặc tính ...
Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 9.960 thuật ngữ.