Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 200 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGÂN HÀNG PHỤC VỤ
Là ngân hàng nơi đối tượng được bảo lãnh là doanh nghiệp mở tài khoản dự án, tài khoản vay, trả nợ nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ ...
HỆ SỐ TRẢ NỢ BÌNH QUÂN 05 NĂM ĐẦU
Là bình quân các hệ số trả nợ vay trong 05 năm đầu tiên khi dự án đi vào hoạt động theo Bảng phân tích dòng tiền của dự án.(Theo ...
HỆ SỐ TRẢ NỢ DÀI HẠN
Là hệ số phản ánh khả năng thanh toán nợ dài hạn, được tính bằng tỷ lệ giữa tổng tài sản dài hạn so với tổng nợ dài hạn của ...
HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH
Là hệ số phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, được tính bằng tỷ lệ giữa tổng tài sản ngắn hạn so với tổng nợ ngắn hạn của ...
HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Là tổng nợ phải trả (bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) so với tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2018/NĐ-CP về ...
ĐẠI DIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỐ TỤNG
Là tổ chức được ủy quyền để tiếp nhận, xác nhận việc đã nhận được các hồ sơ tố tụng liên quan đến Thư bảo lãnh Chính phủ và chuyển ...
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
Là chương trình huy động, cho vay và tái cơ cấu nợ của ngân hàng chính sách bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách ...
THỜI GIAN ÂN HẠN
Là khoảng thời gian theo đó bên vay lại đã nhận nợ và chưa phải trả gốc khoản vay lại nhưng phải trả đầy đủ các khoản lãi và phí ...
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI”
Là hợp đồng ký giữa Bộ Tài chính với cơ quan được ủy quyền cho vay lại để ủy quyền việc thực hiện cho vay lại quản lý khoản vay ...
HỢP ĐỒNG CHO VAY LẠI
Là hợp đồng hoặc hiệp định vay phụ ký giữa Bộ Tài chính hoặc cơ quan được ủy quyền cho vay lại với bên vay lại về việc cho vay ...
THỎA THUẬN VAY NƯỚC NGOÀI
Là các hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận vay vốn ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ với bên cho vay nước ngoài.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 97/2018/NĐ-CP về ...
NGƯỠNG CẢNH BÁO VỀ NỢ CÔNG
Là mức tỷ lệ giới hạn của chỉ tiêu an toàn nợ công sát dưới trần nợ công đòi hỏi có giải pháp để bảo đảm kiểm soát các chỉ ...
TRẦN NỢ CÔNG
Là tỷ lệ phần trăm tối đa của chỉ tiêu an toàn nợ công quy định tại khoản 1  Điều 4 Nghị định 94/2018/NĐ-CP;(Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị ...
MUA LẠI NỢ
Là việc thực hiện mua lại toàn bộ hoặc một phần số nợ của chủ thể đi vay hoặc chủ thể phát hành công cụ nợ.(Theo khoản 10 Điều 3 ...
HOÁN ĐỔI NỢ
Là việc cùng mua, cùng bán 02 hoặc nhiều hơn các khoản nợ khác nhau của cùng một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu ...
ĐẢO NỢ
 là việc thực hiện huy động vốn vay mới để trả trước một phần hoặc toàn bộ khoản nợ cũ.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý ...
GIA HẠN NỢ
Là việc cho phép kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết và trong thời gian gia hạn nợ, người vay/người vay lại vẫn phải trả lãi tiền vay.(Theo ...
HẠN MỨC VAY NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN THEO PHƯƠNG THỨC TỰ VAY TỰ TRẢ
Là mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hợp tác xã, liên minh ...
HẠN MỨC VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI
Là mức tối đa Chính phủ vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài về để cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ...
ỨNG CỨU SỰ CỐ MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin trên mạng.(Theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, ...
PHÂN ĐỊNH CẤP ĐỘ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là việc đánh giá, xác định mức độ quan trọng của hệ thống thông tin đó đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng thông tin và ...
DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN
Là dịch vụ bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin cho tổ chức, cá nhân bao gồm dịch vụ tư vấn, kiểm tra, đánh giá, giám sát hệ ...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH
Là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, ...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN
Là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông ...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ
Là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, ...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
Là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin ...
NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, ...
NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”
Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.(Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, ...
HỆ THỐNG MÁY CHỦ TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM “.VN”
Là hệ thống kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động cho tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trên Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt ...
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA (VNIX)
Là trạm trung chuyển Internet thuộc Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập để hỗ trợ:a) Bảo đảm an toàn cho hoạt động ...
AN NINH THÔNG TIN
Là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ...
AN TOÀN THÔNG TIN
Là sự bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm ...
MẠNG XÃ HỘI (SOCIAL NETWORK)
Là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi ...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)
Là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là tập hợp các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động lưu trữ, ...
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.(Theo ...
NGUỒN TIN CHÍNH THỨC
Là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan đảng, nhà nước theo quy định pháp ...
DỊCH VỤ NỘI DUNG THÔNG TIN
Là dịch vụ cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng dịch vụ.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch ...
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, ...
THÔNG TIN RIÊNG
Là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH