Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 160 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

DẪN XUẤT CỦA CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
Là toàn bộ các dạng vật chất được lấy ra từ động vật, thực vật như: Máu, dịch mật của động vật; nhựa, tinh dầu lấy ra từ thực vật; ...
BỘ PHẬN CỦA ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
Là bất kỳ thành phần nào (như da, vỏ, rễ) ở dạng thô hay đã qua sơ chế (như bảo quản, làm bóng...) có khả năng nhận dạng được của ...
LOÀI LAI
Là kết quả giao phối hay cấy ghép hai loài hoặc hai phân loài động vật hoặc thực vật với nhau. Trong trường hợp loài lai là kết quả giao ...
LOÀI
dùng để chỉ một loài, một phân loài hoặc một quần thể động vật, thực vật cách biệt về địa lý.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản ...
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Là phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh ...
NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Là người được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của đơn vị giao phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của ...
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Là người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của đơn vị.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ)
CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ
Là chỉ số tương ứng với chức vụ ngoại giao, chức danh của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy ...
HỆ SỐ ĐỊA BÀN
Là hệ số quy ước để đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn của từng địa bàn có trụ sở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo khoản ...
MỨC SINH HOẠT PHÍ CƠ SỞ
Là định mức tiền tính bằng đô-la Mỹ áp dụng cho tất cả các địa bàn.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành ...
PHU NHÂN/PHU QUÂN
Là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ ...
THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức, công nhân viên hưởng lương ...
CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
bao gồm các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện Việt Nam ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỘT XUẤT
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường.(Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và phải thực hiện một ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp của các cơ quan hành chính nhà nước, được thực hiện theo một ...
BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH (KPI)
Là những chỉ số được thiết kế nhằm đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo khoản 8 Điều ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
Là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo và cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHÍNH PHỦ
Là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA
Là Hệ thống thông tin thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước để tổng hợp, phân tích dữ liệu ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BAN HÀNH
Là các đối tượng phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mà không phải cơ quan hành chính nhà nước.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ...
THỜI GIAN CHỐT SỐ LIỆU BÁO CÁO
Là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu lấy số liệu của kỳ báo cáo đến thời điểm kết thúc việc lấy số liệu để thực hiện việc ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Là những yêu cầu cụ thể về việc thực hiện báo cáo do cơ quan, người có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước ban hành và bắt ...
BÁO CÁO
Là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả ...
BỘ QUỐC PHÒNG
Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.(Theo ...
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
Là hoạt động bắt buộc nhằm thu thập các thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ và phải được thực hiện trước khi lập dự án, ...
QUỸ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là quỹ được thành lập ở trung ương, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý để tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, ...
NHIỆM VỤ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ được Chính phủ, Bộ Quốc phòng hoặc cấp có thẩm quyền giao các đơn vị quân đội hoặc ...
HẠNG MỤC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH TRONG THÀNH PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là một hợp phần của dự án đầu tư nhằm thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ phục vụ cho việc tiến hành hoạt ...
HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là các hoạt động nhằm hạn chế hậu quả, loại bỏ tác động, ảnh hưởng của bom mìn vật nổ, khôi phục hoạt động bình thường ở khu vực ô ...
NẠN NHÂN BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là người bị chết, bị khuyết tật hoặc dị tật do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản ...
TỔ CHỨC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ
Là tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam theo ...
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là chứng chỉ do Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện về trang bị, kỹ thuật, an toàn và nhân sự ...
RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động dò tìm, thu gom, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực được xác định ...
KHU VỰC Ô NHIỄM BOM MÌN VẬT NỔ
Là khu vực được xác định có bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sau khi đã tiến hành các hoạt động điều tra và khảo sát ...
KHẢO SÁT BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động can thiệp cụ thể bằng các trang thiết bị nhằm kiểm tra tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ trên một khu vực được xác nhận ...
ĐIỀU TRA BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động liên quan đến việc thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, dữ liệu về bom mìn vật nổ sau chiến tranh và diện tích có ...
BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là tên gọi chung cho các loại bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo, ...