Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2971 đến 3000 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHỦ ĐẦU TƯ
Là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.(Theo khoản 4 Điều 4 ...
CHỨNG THƯ SỐ
Là chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(Theo khoản 5 ...
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
Là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.(Theo khoản 6 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
DANH SÁCH NGẮN
Là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; ...
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo ...
DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.(Theo khoản 10 Điều ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ DỰ ÁN)
Bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đãatilde; đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả ...
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(Theo khoản 13 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU QUỐC TẾ
Là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu.(Theo khoản 14 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU TRONG NƯỚC
Là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.(Theo khoản 15 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ GÓI THẦU
Là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu(Theo khoản 16 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ DỰ THẦU
Là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu ...
GIÁ ĐÁNH GIÁ
Là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố ...
GIÁ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ ...
GIÁ TRÚNG THẦU
Là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.(Theo khoản 20 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ HỢP ĐỒNG
Là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng Làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GÓI THẦU
Là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc Là khối lượng mua sắm một ...
GÓI THẦU HỖN HỢP
Là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây ...
GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
Là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
Là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu ...
HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư Làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà ...
HỒ SƠ QUAN TÂM, HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.(Theo khoản 28 Điều ...
HỒ SƠ MỜI THẦU
Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, Làm căn cứ để nhà thầu, ...
HỒ SƠ YÊU CẦU
Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, Làm căn cứ ...
HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.(Theo khoản 31 Điều 4 Luật ...
KIẾN NGHỊ
Là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến ...
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
Là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền Là người đứng đầu ...
NHÀ THẦU CHÍNH
Là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể Là nhà thầu độc lập hoặc ...
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.(Theo khoản 37 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)