Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3031 đến 3060 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại ...
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn ...
GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung Là ...
GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ ĐI LẠIQUỐCTẾ
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ...
QUÁ CẢNH
Là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất ...
TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
Là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật nhập ...
BUỘC XUẤT CẢNH
Là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất ...
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
Là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ...
THẺ TẠM TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại ...
THẺ THƯỜNG TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.(Theo khoản ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an Làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật nhập ...
ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH
Là đơn vị chuyên trách Làm nhiệm vụ kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ...
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP THỊ THỰC CỦA VIỆT NAMỞ NƯỚC NGOÀI
Gồm cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, Làm cơ sở xem xét, quyết định ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, ...
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây ...
BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản lý.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật xây 2014)
CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường ...
CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật xây 2014)
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng ...
CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCHXÂY DỰNG
Là chỉ tiêu được dự báo, xác định, lựa chọn Làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng ...
CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG(SAU ĐÂY GỌI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ)
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.(Theo khoản 9 Điều 3 ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm ...
CỐT XÂY DỰNG
Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật xây 2014)
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG
Gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung Là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG
Là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Phòng có chức năng ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.(Theo khoản 14 Điều 3 Luật xây 2014)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy ...
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
Là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật xây 2014)