Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4080 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong trường hợp đặc biệt ...
VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ...
VIỆC DÂN SỰ
Là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là ...
THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 ...
XÉT XỬ PHÚC THẨM
Là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp ...
NGÀY KHỞI KIỆN
Là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.(Theo Khoản 2 Điều 190 ...
QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) ...
THỜI HẠN TỐ TỤNG
Là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, ...
CHỨNG CỨ TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ
Là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG
Là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi ích ...
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG
Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn(Theo ...
NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ
Là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.(Theo Khoản 1 Điều 75 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)
NĂNG LỰC HÀNH VI TỐ TỤNG DÂN SỰ
Là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.(Theo Khoản 2 Điều ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VIỆC DÂN SỰ
Là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ ...
NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
Là người yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
Là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được ...
NGUYÊN ĐƠN TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
Là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật tố tụng dân sự 2015 này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa ...
ĐƯƠNG SỰ TRONG VIỆC DÂN SỰ
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.(Theo Khoản 1 Điều 68 ...
ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.(Theo Khoản 1 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân ...
VỤ VIỆC DÂN SỰ CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ĐỂ ÁP DỤNG
Là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ ...
TRANH CHẤP HÀNG HẢI
Là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải.(Theo Điều 337 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
BẢO HIỂM BAO
Là loại bảo hiểm trọn gói, được áp dụng đối với đối tượng bảo hiểm là một loại hàng hóa hoặc một số hàng hóa mà người được bảo hiểm ...
RỦI RO HÀNG HẢI
Là những rủi ro xảy ra liên quan đến hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, ...
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI
Là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải, theo đó người được bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận và người bảo hiểm cam kết ...
TỔN THẤT CHUNG
Là những hy sinh và chi phí bất thường được thực hiện một cách có ý thức và hợp lý vì sự an toàn chung nhằm cứu tàu, hàng hóa, ...
TAI NẠN ĐÂM VA
Là tai nạn xảy ra do đâm va giữa tàu biển với tàu biển, tàu biển với phương tiện thủy nội địa, tàu biển với thủy phi cơ hoặc giữa ...
HỢP ĐỒNG CỨU HỘ HÀNG HẢI
Là hợp đồng được giao kết giữa người cứu hộ và người được cứu hộ về việc thực hiện cứu hộ. Thuyền trưởng của tàu biển bị nạn được thay ...
HỢP ĐỒNG LAI DẮT TÀU BIỂN
Là hợp đồng được giao kết bằng văn bản giữa chủ tàu lai và bên thuê lai dắt, trừ trường hợp lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển.(Theo ...
LAI DẮT TÀU BIỂN
Là việc lai, kéo, đẩy hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển bằng tàu lai.(Theo khoản 1 ...
HOA TIÊU HÀNG HẢI
Là người cố vấn cho thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải. Việc sử dụng ...
MÔI GIỚI HÀNG HẢI
Là dịch vụ làm trung gian cho các bên liên quan trong việc giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp ...
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Là hợp đồng được giao kết bằng văn bản giữa người ủy thác và người đại lý tàu biển, theo đó người ủy thác ủy thác cho người đại lý ...
ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU TRẦN
Là hợp đồng thuê tàu, theo đó chủ tàu cung cấp cho người thuê tàu một tàu cụ thể không bao gồm thuyền bộ.(Theo Khoản 1 Điều 229 Bộ luật ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN
Là hợp đồng thuê tàu, theo đó chủ tàu cung cấp một tàu cụ thể cùng với thuyền bộ cho người thuê tàu.(Theo Khoản 1 Điều 220 Bộ luật hàng ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
Là hợp đồng được giao kết giữa chủ tàu và người thuê tàu, theo đó chủ tàu giao quyền sử dụng tàu biển của mình cho người thuê tàu trong ...
HÀNH LÝ XÁCH TAY
Là hành lý mà hành khách giữ trong phòng mình hoặc thuộc sự giám sát, bảo quản, kiểm soát của mình.(Theo khoản 6 Điều 200 Bộ luật hàng hải Việt ...
HÀNH LÝ
Là đồ vật hoặc phương tiện vận tải được vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường biển, trừ các trường hợp sau đây:a) Đồ vật và ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Là hợp đồng được giao kết giữa người vận chuyển và hành khách, theo đó người vận chuyển dùng tàu biển vận chuyển hành khách, hành lý từ cảng nhận ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Là hợp đồng được giao kết giữa người gửi hàng và người kinh doanh vận tải đa phương thức, theo đó người kinh doanh vận tải đa phương thức đảm ...