Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3920 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Tố cáo 2018)
NGƯỜI BỊ TỐ CÁO
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Tố cáo 2018)
NGƯỜI TỐ CÁO
Là cá nhân thực hiện việc tố cáo.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Tố cáo 2018)
TỐ CÁO HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC
Là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về ...
TỐ CÁO HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
Là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng sau đây:    a) Cán bộ, công chức, viên ...
THẢM HỌA
Là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh Làm thiệt ...
TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG
Là trạng thái xã hội của đất nước khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ ...
TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH
Là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được tuyên bố từ khi Tổ quốc bị xâm lược cho đến khi hành vi xâm lược đó được chấm ...
CHIẾN TRANH THÔNG TIN
Là một loại hình thái chiến tranh, bao gồm các hoạt động, biện pháp để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương và bảo vệ hệ thống ...
PHÒNG THỦ ĐẤT NƯỚC
Là tổng thể các hoạt động tổ chức, chuẩn bị và thực hành về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, ...
THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo kế hoạch thống nhất, phù hợp với chiến lược bảo ...
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN
Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân Làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh ...
QUÂN SỰ
Là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân Làm nòng cốt.(Theo Khoản 3, ...
TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG
Là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong nước và ngoài nước có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.(Theo Khoản ...
QUỐC PHÒNG
Là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự Là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân Làm ...
SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017)
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH
Là tập hợp thông tin thể hiện nội dung cơ bản về quy hoạch được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông ...
CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH
Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm lập quy hoạch thuộc ...
HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH
Bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Quy ...
TÍCH HỢP QUY HOẠCH
Là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và ...
QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy ...
QUY HOẠCH TỈNH
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc ...
QUY HOẠCH VÙNG
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ...
VÙNG
Là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận gắn với một số lưu vực sông hoặc ...
QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan đến ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các ...
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng ...
RỦI RO ĐỐI VỚI DANH MỤC NỢ CÔNG
Là khả năng xảy ra tổn thất hoặc Làm gia tăng nợ công.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
HẠN MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ
Là mức bảo lãnh tối đa của Chính phủ trong 01 năm hoặc 05 năm, được xác định bằng số tiền vay thực nhận trừ số trả nợ gốc.(Theo Khoản ...
BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ
Là cam kết của Chính phủ bằng văn bản bảo lãnh với bên cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong trường hợp đến hạn ...
CHO VAY LẠI
Là việc Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vay lại nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ...
CƠ CẤU LẠI NỢ
Là việc thực hiện các nghiệp vụ nhằm thay đổi điều kiện của khoản nợ, cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ trong danh mục nợ ...
NGHĨA VỤ NỢ
Là các khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác đến hạn phải trả trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
DƯ NỢ
Là khoản tiền vay đã giải ngân nhưng chưa hoàn trả hoặc chưa được xóa nợ tại một thời điểm nhất định.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Quản lý nợ ...
CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC
Là trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn vốn trong Nhân dân để đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia và các công ...
TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Là công cụ nợ do doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của Nhà nước phát hành và được Chính phủ bảo lãnh.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Quản lý nợ ...
TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Là công cụ nợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành để huy động vốn cho ngân sách địa phương.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Quản lý nợ ...
CÔNG CỤ NỢ
Bao gồm trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc Làm phát sinh nghĩa vụ nợ.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
THÀNH TỐ ƯU ĐÃI
Là tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa của khoản vay phản ánh mức ưu đãi của vốn vay nước ngoài được tính toán trên cơ sở các yếu ...