Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3920 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
là việc cơ quan nhà nước chuyển đổi các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc thông ...
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH
là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng ...
CẤP BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ SỔ GỐC
là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử. Bản sao điện tử từ sổ gốc có ...
BẢN SAO ĐIỆN TỬ
là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ ...
BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ
là các mẫu đơn, tờ khai thực hiện thủ tục hành chính được thể hiện dưới dạng điện tử.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ ...
NỀN TẢNG TRAO ĐỔI ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
là hợp phần giúp hỗ trợ việc kết nối, xác thực danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
là danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân được xác thực điện tử để đăng nhập vào ...
HỒ SƠ ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
là những loại giấy tờ, tài liệu ở dạng điện tử được tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp, bổ sung cho cơ quan, tổ chức ...
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương ...
MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
là môi trường trong đó thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống ...
NGƯỜI ÁP TẢI
là cá nhân do người thuê vận tải (hoặc chủ hàng) sử dụng để thực hiện nhiệm vụ áp tải hàng hoá nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.(Theo ...
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN
là người lái xe ô tô hoặc thuyền trưởng, người lái phương tiện thuỷ nội địa.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá ...
NGƯỜI NHẬN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận tải (vận chuyển) hàng hóa nguy hiểm.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về ...
NGƯỜI XẾP DỠ HÀNG HÓA NGUY HIỂM
là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc trên phương tiện thủy nội địa ...
NGƯỜI THUÊ VẬN TẢI
là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ hoặc trên đường thủy nội địa với người vận tải.(Theo khoản 4 ...
NGƯỜI VẬN TẢI
là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc phương tiện thủy nội địa để thực hiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.(Theo ...
HÀNG NGUY HIỂM (HÀNG HÓA NGUY HIỂM)
là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe ...
CHẤT NGUY HIỂM
là những chất hoặc hợp chất ở dạng khí, dạng lỏng hoặc dạng rắn có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an ...
DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH
là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở tại Việt Nam hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quá cảnh nước ngoài được cơ quan có thẩm ...
HÀNG HÓA DI CHUYỂN BẤT HỢP PHÁP KHỎI THỦ TỤC HẢI QUAN QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG ACTS
là việc di chuyển hàng hóa quá cảnh ra khỏi thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS mà không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm ...
HỖ TRỢ THU HỒI NỢ THUẾ HẢI QUAN
là việc cơ quan hải quan các nước thành viên ASEAN tham gia Nghị định thư 7 hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan phát sinh trong quá trình ...
NỢ THUẾ HẢI QUAN
là tiền thuế hải quan mà người khai hải quan chưa nộp vào ngân sách nhà nước khi hết thời hạn nộp theo quy định.(Theo khoản 12 Điều 3 Nghị ...
TIỀN THUẾ HẢI QUAN
là tiền thuế nhập khẩu, thuế khác và các khoản phí, lệ phí phải nộp phát sinh đối với hàng hóa quá cảnh trong quá trình vận chuyển.(Theo khoản 11 ...
CƠ QUAN BẢO LÃNH
là cơ quan được các nước thành viên ASEAN tham gia Nghị định thư 7 chỉ định thực hiện phê duyệt người bảo lãnh và giám sát việc bảo lãnh ...
BẢO LÃNH NHIỀU HÀNH TRÌNH
là việc người bảo lãnh cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về toàn bộ tiền thuế hải quan có thể phát sinh của nhiều hành trình quá cảnh.(Theo ...
BẢO LÃNH MỘT HÀNH TRÌNH
là sự đảm bảo của người bảo lãnh về thanh toán tiền thuế hải quan có thể phát sinh trong hành trình quá cảnh.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định ...
BẢO LÃNH QUÁ CẢNH
là sự đảm bảo của người bảo lãnh về thanh toán tiền thuế hải quan có thể phát sinh trong hành trình quá cảnh.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
HÀNH TRÌNH QUÁ CẢNH
là hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ một cơ quan hải quan tại điểm đi đến một cơ quan hải quan tại điểm đích thông qua Hệ ...
CHỨNG TỪ ĐI KÈM HÀNG HÓA QUÁ CẢNH (VIẾT TẮT LÀ TAD)
là tờ khai quá cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan điểm đi phê duyệt và in ra từ Hệ thống ACTS.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định ...
TỜ KHAI QUÁ CẢNH HẢI QUAN
là tờ khai hải quan điện tử gồm các chỉ tiêu thông tin mà người khai hải quan phải khai khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông ...
HỆ THỐNG ACTS
là hệ thống công nghệ thống tin tích hợp do các nước thành viên ASEAN thiết lập và kết nối, trao đổi thông tin với nhau để thực hiện thủ ...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHIA SẺ DỮ LIỆU
là hệ thống thông tin quản lý tập trung danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền ...
DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
là dữ liệu nguyên trạng như được công bố; không bao gồm các hình thức trình bày và các thông tin phát sinh từ dữ liệu mở đã được cung ...
CỔNG DỮ LIỆU QUỐC GIA
1. Là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Chính ...
CỔNG DỮ LIỆU QUỐC GIA
là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu có địa chỉ data.gov.vn trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về ...
DỮ LIỆU CHỦ (MASTER DATA)
là dữ liệu chứa thông tin cơ bản nhất để định danh và mô tả các đối tượng thực thể nghiệp vụ cốt lõi và độc lập.(Theo khoản 9 Điều ...
ĐỊNH DẠNG MỞ
là định dạng của tập tin hoặc thông điệp dữ liệu được quy định theo công bố kỹ thuật của tổ chức hoạt động về tiêu chuẩn và không bị ...
DỮ LIỆU DANH MỤC DÙNG CHUNG
là dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, được sử dụng chung trong các hệ thống thông ...
CHIA SẺ DỮ LIỆU THEO YÊU CẦU ĐẶC THÙ
là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu không được sử dụng thông dụng bởi ...
CHIA SẺ DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH
là hình thức chia sẻ các dữ liệu thường xuyên trong cơ quan nhà nước theo quy trình đơn giản, trong đó cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn các ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH