Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3960 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia ...
DỊCH VỤ CHIA SẺ DỮ LIỆU
là các dịch vụ cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hoặc thu nhận dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức, ...
CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRAO ĐỔI
là cấu trúc của thông điệp dữ liệu được trao đổi giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản ...
DỮ LIỆU SỐ
là dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được biểu diễn bằng tín hiệu số. Dữ liệu số mang ...
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
là cơ quan tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn ...
VIỆN TRỢ THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
là các khoản viện trợ bằng hàng, bằng tiền do phía Việt Nam quản lý và chi tiêu theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các ...
VĂN KIỆN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
là tài liệu trình bày: bối cảnh; sự cần thiết; mục tiêu; nội dung chủ yếu của khoản viện trợ; kết quả, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường; ...
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
là văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận các khoản viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm ...
QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ KHẨN CẤP ĐỂ CỨU TRỢ
là văn bản quyết định của cơ quan có thẩm quyền về tiếp nhận các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ, bao gồm những nội dung ...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ
là các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao sử dụng các khoản viện trợ.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, ...
CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ
là các tổ chức được cơ quan chủ quản giao tiếp nhận, quản lý khoản viện trợ.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản ...
VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai ...
VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ CỨU TRỢ
là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động cứu trợ theo quy định tại ...
BÊN TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ
là các tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam; có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với mục tiêu và nội dung của các khoản ...
BÊN VIỆN TRỢ
là Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức được Chính phủ nước ngoài ủy quyền, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài ...
LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
là lưới điện có điện áp danh định từ 1.000 V trở lên.(Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực ...
CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÂN GÔN
là công trình, hạng mục công trình phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân gôn và cơ sở lưu trú, dịch vụ ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN (SAU ĐÂY GỌI LÀ DỰ ÁN SÂN GÔN)
là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng sân gôn và công trình phụ trợ phục ...
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH SÂN GÔN
là điều kiện nhà đầu tư phải đáp ứng để đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn theo quy định tại Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực ...
KINH DOANH SÂN GÔN
là việc cung cấp dịch vụ chơi gôn, tập luyện, thi đấu gôn và các dịch vụ có liên quan phục vụ cho người chơi gôn.(Theo khoản 2 Điều 2 ...
SÂN GÔN
là công trình xây dựng gồm đường gôn và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người ...
NƯỚC THẢI SINH HOẠT
là nước thải từ hoạt động của:a) Hộ gia đình, cá nhân.b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác (gồm ...
NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
là nước thải từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến (sau đây gọi chung là cơ sở) của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.(Theo ...
LÃI SUẤT VAY (%)
là lãi suất tính gộp của lãi suất danh nghĩa và toàn bộ các phí vay, chi phí vay khác theo thỏa thuận vay nước ngoài, bao gồm khoản ODA ...
VỐN THEO CƠ CHẾ HÒA TRỘN
là khoản vốn được kết hợp từ nhiều nguồn vốn ODA, vay ưu đãi có mức độ ưu đãi khác nhau để tăng tính ưu đãi của khoản vay cho ...
VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là nguồn vốn của nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hỗ trợ phát triển, ...
VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT, PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI (SAU ĐÂY GỌI LÀ VĂN KIỆN DỰ ÁN)
là tài liệu trình bày bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, thời gian thực hiện, hiệu quả kinh tế, xã hội, ...
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT, PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN”)
là văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (không bao gồm dự án hỗ ...
PHI DỰ ÁN
là phương thức cung cấp vốn ODA không hoàn lại dưới dạng khoản viện trợ riêng lẻ và không cấu thành dự án cụ thể, như bằng tiền, hiện vật, ...
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ
là ngân hàng được người sử dụng (chủ dự án) lựa chọn để thực hiện các giao dịch cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu ...
HỖ TRỢ NGÂN SÁCH
là phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi, theo đó khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp vào ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng ...
THỎA THUẬN VỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là văn bản thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ký kết nhân danh Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải là ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾVỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là điều ước quốc tế theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu ...
ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
là tài liệu mô tả bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, kết quả chính, dự kiến thời gian thực hiện, dự kiến tổng mức vốn và cơ ...
DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
là dự án có mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực thông qua các hoạt động như ...
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC”)
là quy định về việc sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi từ ngân sách nhà nước cho chương trình, dự án(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định ...
CHỦ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là đơn vị được cơ quan chủ quản giao trực tiếp quản lý hoặc đồng thực hiện chương trình, dự án.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “CƠ QUAN CHỦ QUẢN”)
là cơ quan trung ương của tổ chức chính trị; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; cơ quan của Quốc hội; Kiểm toán ...
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN THEO NGÀNH
là chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo đó nhà tài trợ nước ngoài dựa vào chương trình phát triển của một ngành, một lĩnh vực ...
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHU VỰC, TOÀN CẦU (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHU VỰC”)
là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để thực hiện hoạt ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH