Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3960 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

VAY THƯƠNG MẠI
Là khoản vay theo điều kiện thị trường.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI
Là khoản vay nước ngoài có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại nhưng thành tố ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA.(Theo Khoản 6, ...
VAY HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (VAY ODA)
Là khoản vay nước ngoài có thành tố ưu đãi đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa ...
VAY
Là quá trình tạo ra nghĩa vụ nợ thông qua việc ký kết và thực hiện hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận vay (sau đây gọi chung Là thỏa thuận ...
NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Là khoản nợ phát sinh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Là khoản nợ do doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của Nhà nước vay được Chính phủ bảo lãnh.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
NỢ CHÍNH PHỦ
Là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ.(Theo Khoản 1, Điều 3, ...
TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGHỀ CÁ KHU VỰC
Là tổ chức có trách nhiệm điều phối quản lý và thiết lập các biện pháp quản lý, bảo tồn đàn cá di cư và các loài tại vùng biển ...
TẠP CHẤT
Là chất không phải thành phần tự nhiên của thủy sản.(Theo Khoản 28, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN
Là theo dõi, nhận diện một đơn vị sản phẩm thủy sản qua từng công đoạn của quá trình khai thác, nuôi trồng, chế biến và thương mại.(Theo Khoản 27, ...
VÙNG NƯỚC CẢNG CÁ
Là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng vào cảng cá và công ...
VÙNG ĐẤT CẢNG CÁ
Là khu vực được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, ...
CẢNG CÁ
Là cảng chuyên dụng cho tàu cá, bao gồm vùng đất cảng cá và vùng nước cảng cá.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN TÀU
Là người được chủ tàu, thuyền trưởng bố trí Làm việc trên tàu cá, tàu công vụ thủy sản nhưng không phải Là thuyền viên của tàu.(Theo Khoản 23, Điều ...
TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Là phương tiện thủy chuyên dụng để thực hiện công vụ trong điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản; thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát ...
TÀU CÁ
Là phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy ...
HOẠT ĐỘNG HẬU CẦN ĐÁNH BẮT NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng nước tự nhiên.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
KHAI THÁC THỦY SẢN
Là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
KHU VỰC BIỂN ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Là khu vực biển bao gồm khối nước, đáy biển; có ranh giới xác định tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra ...
KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Là quá trình kiểm tra, đánh giá, xác định đặc tính, công dụng, tác động của thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản ...
CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT, CHẤT XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) Là sản phẩm để điều chỉnh tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường theo hướng ...
THỨC ĂN THỦY SẢN
Là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thủy sản, bao gồm thức ăn hỗn hợp, chất bổ sung, thức ...
KIỂM ĐỊNH GIỐNG THỦY SẢN
Là việc kiểm tra, đánh giá lại năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh, đặc tính của giống thủy sản.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN
Là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi giống thủy sản trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng ...
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
Là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai đoạn phát triển, hoàn thiện thành con giống.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
GIỐNG THỦY SẢN THUẦN CHỦNG
Là giống thủy sản có tính ổn định về di truyền và năng suất, giống nhau về kiểu gen, kiểu hình.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
GIỐNG THỦY SẢN
Là loài động vật thủy sản, rong, tảo dùng để sản xuất giống, Làm giống cho nuôi trồng thủy sản, bao gồm bố mẹ, trứng, tinh, phôi, ấu trùng, mảnh ...
LOÀI THỦY SẢN BẢN ĐỊA
Là loài thủy sản có nguồn gốc và phân bố trong môi trường tự nhiên ở khu vực địa lý xác định.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Là loài thủy sản có phần lớn hay cả vòng đời sống trong môi trường nước, có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, y tế, sinh thái, ...
KHU BẢO TỒN BIỂN
Là loại hình khu bảo tồn thiên nhiên, được xác lập ranh giới trên biển, đảo, quần đảo, ven biển để bảo vệ đa dạng sinh học biển.(Theo Khoản 6, ...
TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THAM GIA ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN (SAU ĐÂY GỌI
Là tổ chức cộng đồng) Là tổ chức do các thành viên tự nguyện tham gia, cùng nhau quản lý, chia sẻ lợi ích, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ...
ĐỒNG QUẢN LÝ
Là phương thức quản lý, trong đó Nhà nước chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy ...
TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là quá trình tự phục hồi hoặc hoạt động phục hồi, gia tăng nguồn lợi thủy sản.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
Là hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản.(Theo ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG HỖ TRỢ
Là tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm ...
BÊN NHẬN CHUYỂN GIAO
Là tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài, nhà đầu tư khác có đề nghị được nhận chuyển giao bắt buộc và được cơ quan ...
PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC
Là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần ...
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP
Là phương án áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp ...
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI
Là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó ...