Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4320 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật kế toán 2015)
GIÁ TRỊ HỢP LÝ
Là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại ...
GIÁ GỐC
Là giá trị được ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận ...
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, Làm căn cứ ghi sổ kế toán.(Theo khoản ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ ...
GIẢI TRÌNH
Là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, Làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của ...
GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại ...
GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
Bao gồm giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại ...
GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc ...
CHỦ THỂ GIÁM SÁT
Bao gồm Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và ...
DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TINMẠNG
Là dịch vụ bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 20 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
MẬT MÃ DÂN SỰ
Là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà ...
XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là việc thực hiện một hoặc một số thao tác thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trên mạng ...
CHỦ THỂ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là người được xác định từ thông tin cá nhân đó.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
XUNG ĐỘT THÔNG TIN
Là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống ...
ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ
Là địa chỉ được sử dụng để gửi, nhận thông tin trên mạng bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ Internet và hình thức tương ...
HỆ THỐNG LỌC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
Là tập hợp phần cứng, phần mềm được kết nối vào mạng để phát hiện, ngăn chặn, lọc và thống kê phần mềm độc hại.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật ...
PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
Là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, ...
QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 10 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc phát hiện, phân tích, ước lượng mức độ tổn hại, mối đe dọa đối với thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật an toàn ...
RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật an toàn thông ...
SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc thông tin, hệ thống thông tin bị gây nguy hại, ảnh hưởng tới tính nguyên vẹn, tính bảo mật hoặc tính khả dụng.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật ...
XÂM PHẠM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hành vi truy nhập, sử dụng, tiết lộ, Làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật an ...
CHỦ QUẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
Là hệ thống thông tin mà khi bị phá hoại sẽ Làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật ...
MẠNG
Là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính.(Theo ...
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm ...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi Làm việc để có biện pháp giảm ...
SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG
Là sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động lớn, xảy ra trên diện rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản xuất, ...
SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là hư hỏng của máy, thiết bị, vật tư, chất vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép, xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt ...
YẾU TỐ CÓ HẠI
Là yếu tố gây bệnh tật, Làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015)
YẾU TỐ NGUY HIỂM
Là yếu tố gây mất an toàn, Làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật an toàn, vệ ...
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình ...
CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015)
NHẬN CHÌM Ở BIỂN
Là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật này.(Theo khoản 14 Điều 3 ...
CHỦ CƠ SỞ
Là cá nhân hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu ...
SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN
Là việc dầu, hóa chất độc từ phương tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự cố kỹ thuật, thiên tai, tai ...
RỦI RO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội do ô nhiễm ...