Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.008891.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.009985.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.008992.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.008990.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.008989.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.009991.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009990.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009989.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009928.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009981.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009984.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009982.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011672 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Mã thủ tục: 2.002516.H33 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Lĩnh vực: Hộ tịch
Mã thủ tục: 1.011669 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011666 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan, Cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011668 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan, Cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011667 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011663 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011661 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Công thương Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011665 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011659 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011657 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011654 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011658 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011655 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011653 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011652 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.004217.000.00.00.H48 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011648 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.001032.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Thi đua – Khen thưởng
Mã thủ tục: 1.000871.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Thi đua – Khen thưởng
Mã thủ tục: 1.000971.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Thi đua – Khen thưởng
Mã thủ tục: 1.001108.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Thi đua – Khen thưởng
Mã thủ tục: 1.004199.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 2.002547 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 1.011646 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Cơ - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 1.011645 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Hòa - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 1.003071.000.00.00.H23 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam
Mã thủ tục: 2.002545 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 2.002543 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 1.009321.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.009993.H44 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009992.H44 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.000715.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực: Kiểm định chất lượng giáo dục