Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.011606.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 2.000894.H29 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành cấp tỉnh Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.011471.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Mã thủ tục: 1.011470.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Mã thủ tục: 1.008201.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 2.001744.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 1.009832.H39 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - tỉnh Long An Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.001122.H29 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành cấp tỉnh Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.011479.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 1.011477.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 1.011478.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 1.011475.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 2.002382.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 1.009914.H29 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ - TP.HCM Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.009352.H29 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ - TP.HCM Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.008722.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực: Đào tạo với nước ngoài
Mã thủ tục: 1.011518.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011721 Cấp thực hiện: Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Trẻ em
Mã thủ tục: 1.011508.000.00.00.H06 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh BR-VT Lĩnh vực: Hóa chất
Mã thủ tục: 1.011507.000.00.00.H06 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh BR-VT Lĩnh vực: Hóa chất
Mã thủ tục: 1.011506.000.00.00.H06 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh BR-VT Lĩnh vực: Hóa chất
Mã thủ tục: 1.011719 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011718 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011716 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện Lĩnh vực: Tuyển sinh quân sự
Mã thủ tục: 1.011715 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự cấp sư đoàn, cấp tỉnh và tương đương Lĩnh vực: Tuyển sinh quân sự
Mã thủ tục: 2.000167.000.00.00.H01 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh An Giang Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
Mã thủ tục: 1.010726.000.00.00.H52 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân huyện Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.003521.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Mã thủ tục: 2.001659.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải - tỉnh Bình Thuận Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mã thủ tục: 1.011717 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Lĩnh vực: Tuyển sinh quân sự
Mã thủ tục: 1.010696.000.00.00.H45 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
Mã thủ tục: 1.010902.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Bưu chính
Mã thủ tục: 3.000214.H04 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính - Tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
Mã thủ tục: 1.010729.000.00.00.H52 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.010727.000.00.00.H52 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.010730.000.00.00.H52 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.010728.000.00.00.H52 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.011714 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Mã thủ tục: 1.011713 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011712 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011709 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011704 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011701 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011700 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011699 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 2.002550 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội, Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011707 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011706 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011703 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011702 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa