Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 831/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TCVN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 19 TCVN sau đây:

1.

TCVN 1748 : 2007

ISO 139 : 2005

Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử

2.

TCVN 5472 : 2007

ISO 105 - G03 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G03: Độ bền màu với ozon trong không khí

3.

TCVN 5471 : 2007

ISO 105 - G02 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G02: Độ bền màu với khói của khí đốt

4.

TCVN 5480 : 2007

ISO 105 - S01 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S01: Độ bền màu với lưu hóa: không khí nóng

5.

TCVN 5481 : 2007

ISO 105 - S02 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S02: Độ bền màu với lưu hóa: Lưu huỳnh Monoclorua

6.

TCVN 5482 : 2007

ISO 105 - S03 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S03: Độ bền màu với lưu hóa: Hơi trực tiếp

7.

TCVN 5071 : 2007

ISO 5084 : 1996

Vật liệu dệt - Xác định độ dày của vật liệu dệt và sản phẩm dệt

8.

TCVN 2106 : 2007

ISO 3758 : 2005

Vật liệu dệt - Ký hiệu trên nhãn hướng dẫn sử dụng

9.

TCVN 5476 : 2007

ISO 105 - N04 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

10.

TCVN 5477 : 2007

ISO 105 - N05 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N05: Độ bền màu với xông hơi

11.

TCVN 5474 : 2007

ISO 105 - N02 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N02: Độ bền màu với tẩy trắng Peroxit

12.

TCVN 5473 : 2007

ISO 105 - N01 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N01: Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit

13.

TCVN 5468 : 2007

ISO 105 - B03 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B03: Độ bền màu với thời tiết: Phơi ngoài trời

14.

TCVN 5475 : 2007

ISO 105 - N03 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N03: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (yếu)

15.

TCVN 5470 : 2007

ISO 105 - G01 : 1993

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G01: Độ bền màu với nitơ oxit

16.

TCVN 4538 : 2007

ISO 105 - X12 : 2001

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X12: Độ bền màu với ma sát

17.

TCVN 5479 : 2007

ISO 105 - P02 : 2002

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần P02: Độ bền màu với hấp tạo nếp nhăn

18.

TCVN 5469 : 2007

ISO 105 - B04 : 1994

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B04: Độ bền màu với thời tiết nhân tạo: Phép thử với đèn hồ quang xenon

19.

TCVN 6879 : 2007

ISO 6941 : 2003

Vải dệt - Đặc tính cháy - Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 831/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 831/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/05/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Quốc Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản