Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 547-QĐ

Hà Nộingày 04 tháng 9 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BẮT BUỘC ÁP DỤNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay công bố bắt buộc áp dụng 1 (một) tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 1-1991 Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam (đã được ban hành kèm theo Quyết định số 548-QĐ ngày 4 tháng 9 năm 1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước).

Điều 2. Tiêu chuẩn Việt Nam trên có hiệu lực từ ngày ký Quyết định này.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 547-QĐ năm 1991 công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 547-QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/09/1991
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
  • Người ký: Đoàn Phương
  • Ngày công báo: 15/10/1991
  • Số công báo: Số 19
  • Ngày hiệu lực: 04/09/1991
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản