Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 04 tiêu chuẩn Việt Nam: (Danh mục kèm theo).

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2: 1972)

Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

2. TCVN 6627-2A: 2001 (IEC 34-2A: 1974)

Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2:1972)

Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

Do tổn hao bằng phương pháp nhiệt lượng

3. TCVN 5680 : 2000 (Soát xét lần 1)

Dấu phù hợp tiêu chuẩn

4. TCVN 5929 : 2001 (Soát xét lần 1)

Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy hai bánh -

Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 39/2001/QĐ-BKHCNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/07/2001
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản