Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 549-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BẮT BUỘC ÁP DỤNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố bắt buộc áp dụng 1 (một) tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4264-1991 Quạt điện sinh hoạt.

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử (đã được ban hành kèm theo Quyết định số 546-QĐ ngày 4 tháng 9 năm 1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trên từ ngày 1 tháng 1 năm 1993.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 549-QĐ năm 1991 ban hành tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng về Quạt điện sinh hoạt của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước

  • Số hiệu: 549-QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/09/1991
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
  • Người ký: Đoàn Phương
  • Ngày công báo: 15/10/1991
  • Số công báo: Số 19
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1993
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản