Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 546-QĐ

Hà Nộingày 04 tháng 9 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;
- Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành 3 (ba) Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 1444-1991 Quạt trần - thay thế TCVN 1444-86.

TCVN 4264-1991 Quạt điện sinh hoạt.

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử - thay thế TCVN 4264-86.

TCVN 4265-1991 Quạt bàn - thay thế TCVN 4265-86.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 546-QĐ năm 1991 về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nứơc ban hành

  • Số hiệu: 546-QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/09/1991
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
  • Người ký: Đoàn Phương
  • Ngày công báo: 15/10/1991
  • Số công báo: Số 19
  • Ngày hiệu lực: 19/09/1991
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản