Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 45 Tiêu chuẩn Việt Nam:

 

1.

TCVN 6900-2 : 2001

(ISO 78-2 : 1999)

Hoá học - Cách trình bày tiêu chuẩn

Phần 2: Các phương pháp phân tích hoá học

2.

TCVN 5720 : 2001

Bột giặt tổng hợp gia dụng

(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 5720 - 1993)

3.

TCVN 6969 : 2001

Phương pháp thử độ phân huỷ sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp

4.

TCVN 6970 : 2001

Kem giặt tổng hợp gia dụng

5.

TCVN 6971 : 2001

Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp

6.

TCVN 6972 : 2001

Nước gội đầu

(Thay thế TCVN 5725-91 và TCVN 5817-94)

7.

TCVN 6860 : 2001

(ISO 11272 : 1998)

Chất lượng đất - Xác định khối lượng theo thể tích nguyên khối khô

8.

TCVN 6861 : 2001

(ISO 11276 : 1995)

Chất lượng đất - Xác định áp suất nước trong lỗ hổng của đất - Phương pháp dùng căng kế (tensinonmeter)

9.

TCVN 6862 : 2001

(ISO 11277 : 1998)

Chất lượng đất - Xác định sự phân bố cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng

10

TCVN 6863 : 2001

(ISO 11508 : 1998)

Chất lượng đất - Xác định khối lượng theo thể tích của hạt

11.

TCVN 6864 : 2001

(ISO 13536 : 1995)

Chất lượng đất - Xác định dung lượng tiềm tàng trao đổi cation và các cation có khả năng trao đổi dùng dung dịch bari clorua được đệm ở pH = 8,1

12.

TCVN 6495-2 : 2001

(ISO 11074-2 : 1998)

Chất lượng đất - Từ vựng

Phần 2: Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến lấy mẫu

13.

TCVN 5699-2-7 : 2001

IEC 335-2-7 : 1993

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt

14.

TCVN 5699-2-14: 2001

IEC 335-2-14 : 1994

Amendment 1 : 1999

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng trong nhà bếp

15.

TCVN 5699-2-21: 2001

IEC 335-2-21 : 1989

Amendment 1 : 1990

Amendment 2 : 1990

Amendment 3 : 1992

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng

16.

TCVN 5699-2-25: 2001

IEC 60335-2-25 : 1996

Amendment 1 : 1999

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng

17.

TCVN 5699-2-35 : 2001

IEC 60335-2-35 : 1997

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước nóng nhanh

18.

TCVN 5699-2-41: 2001

IEC 335-2-41 : 1996

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm chất lỏng có nhiệt độ không quá 35oC

19.

TCVN 5699-2-45: 2001

IEC 335-2-45 : 1996

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự

20.

TCVN 5699-2-63 : 2001

IEC 335-2-63 : 1990

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

Phần 2-63: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị điện dùng để đun nóng chất lỏng và đun sôi nước dùng trong dịch vụ thương mại

21.

TCVN 6592-1 : 2001

IEC 60947-1 : 1999

Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp

Phần 1: Quy tắc chung

22.

TCVN 6592-4-1 : 2001

IEC 60947-4-1 : 1990

Amendment 1 : 1994

Amendment 2 : 1996

Thiết bị đóng cắt và điều kiển hạ áp

Phần 4: Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ

Mục 1: Côngtắctơ và bộ khởi động kiểu điện-cơ

23.

TCVN 5309 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Phân cấp

24.

TCVN 5310 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Thân công trình biển

25.

TCVN 5311 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo-Trang thiết bị

26.

TCVN 5312 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- ổn định

27.

TCVN 5313 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo-Chia khoang

28.

TCVN 5314 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Phòng và chữa cháy

29.

TCVN 5315 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Các thiết bị máy và hệ thống

30.

TCVN 5316 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Trang bị điện

31.

TCVN 5317 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo-Vật liệu

32.

TCVN 5318 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Hàn

33.

TCVN 5319 : 2001

Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo- Trang bị an toàn

34.

TCVN 6919 : 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị phanh của xe cơ giới, moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

35.

TCVN 6920: 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ người lái đối với tác động của cơ cấu lái trong trường hợp bị va chạm- Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

36.

TCVN 6968: 2001

Qui phạm thiết bị nâng trên các công trình biển

37.

TCVN 6979 : 2001

Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

38.

TCVN 6333 : 2001

Đường trắng - Phương pháp xác định độ màu - Phương pháp chính thức

Soát xét lần 2 - thay thế TCVN 6333 : 1997

39.

TCVN 6329 : 2001

Đường trắng - Xác định Sunphit bằng phương pháp so màu Rosanilin - Phương pháp chính thức

40.

TCVN 6961 : 2001

Đường thô

41.

TCVN 6960 : 2001

Đường trắng - Xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen Edta - Phương pháp chính thức

42.

TCVN 6959 : 2001

Đường trắng

43.

TCVN 6958 : 2001

Đường tinh luyện

44.

TCVN 6966 - 1 : 2001

ISO 8689 - 1 : 2000

Chất lượng nước - Phân loại sinh học sông -

Phần 1 : Hướng dẫn diễn giải các dữ liệu chất lượng sinh học thu được từ các cuộc khảo sát động vật đáy không xương sống cỡ lớn

45.

TCVN 6966 - 2 : 2001

ISO 8689 - 2 : 2000

Chất lượng nước - Phân loại sinh học sông -

Phần 2 : Hướng dẫn thể hiện các dữ liệu chất lượng sinh học thu được từ các cuộc khảo sát động vật đáy không xương sống cỡ lớn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 Bùi Mạnh Hải

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 66/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 66/2001/QĐ-BKHCNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/12/2001
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/12/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản