Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 09/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Tiêu chuẩn Việt Nam; (Danh mục kèm theo).

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 256-1: 2001 (ISO 6506-1 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 1: Phương pháp thử

2. TCVN 256-2: 2001 (ISO 6506-2 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

3. TCVN 256-3: 2001 (ISO 6506-3 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn

4. TCVN 257-1: 2001 (ISO 6508-1 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

5. TCVN 257-2: 2001 (ISO 6508-2 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

(thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

6. TCVN 257-3: 2001 (ISO 6508-3 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

7. TCVN 4398: 2001 (ISO 377 : 1991)

Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính.

8. TCVN 5756 : 2001 (Soát xét lần 1)

Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy

9. TCVN 5801 : 2001 (Soát xét lần 2)

Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông

10. TCVN 6795-1 : 2001 (ISO 5832-1 : 1997)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Vật liệu kim loại

Phần 1: Thép không gỉ gia công áp lực

11. TCVN 6796 : 2001 (ISO 8828 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Hướng dẫn bảo quản các vật chỉnh hình

12. TCVN 6797 : 2001 (ISO 9269 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Lỗ và rãnh dùng với vít có bề mặt tựa hình côn

13. TCVN 6798 : 2001 (ISO 5636 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Các lỗ dùng cho vít có ren không đối xứng và mặt tựa hình cầu

14. TCVN 6799 : 2001 (ISO 8615 : 1991)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Các chi tiết định vị dùng cho đầu xương đùi ở người trưởng thành

15. TCVN 6800 : 2001 (ISO 8827 : 1988)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song - Yêu cầu chung

16. TCVN 6801 : 2001 (ISO 7151 : 1988)

Dụng cụ phẫu thuật - Dụng cụ có khớp nối không dùng để cắt - Yêu cầu chung và phương pháp thử

17. TCVN 6802 : 2001 (ISO 9714-1 : 1991)

Dụng cụ khoan chỉnh hình - Mũi khoan, mũi taro và mũi khoét

18. TCVN 6803 : 2001 (ISO 8685 : 1992)

Quặng nhôm - Quy trình lấy mẫu

19. TCVN 6804 : 2001 (ISO 10277 : 1995)

Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ chính xác lấy mẫu

20. TCVN 6805 : 2001 (ISO 102266 : 1991)

Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ lệch lấy mẫu

21. TCVN 6806 : 2001 (ISO 8858 : 1985)

Quặng nhôm - Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ

22. TCVN 6807 : 2001 (ISO 8857 : 1985)

Quặng nhôm - Xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng

23. TCVN 6808 : 2001 (ISO 9033 : 1989)

Quặng nhôm - Xác định hàm lượng ẩm quặng đống

24. TCVN 6809 : 2001

Quy phạm phân cấp và chế tạo phao neo

25. TCVN ISO/IEC 17020 : 2001 (ISO/IEC 17020 : 1998)

Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định

26.TCVN ISO/IEC 17025 : 2001 (ISO/IEC 17025 : 1999)

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 09/2001/QĐ-BKHCNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/05/2001
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: 30/06/2001
  • Số công báo: Số 24
  • Ngày hiệu lực: 25/05/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản