Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THAY ĐỔI QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH THÁI BÌNH ĐỂ CẬP NHẬT VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 10/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 10/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tinh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 393/TTr-STNMT ngày 20/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

(Chi tiết dự án theo phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, thành phố đối với các dự án, công trình thuộc địa bàn.

(Chi tiết dự án theo phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Giao:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công bố công khai nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện đối với các dự án, công trình thuộc địa bàn.

- Công bố công khai nội dung cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KTTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC 1:

BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THAY ĐỔI TRONG CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2499/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Loại đất

Dự án đề nghị cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất

Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Tên dự án bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm)

(xã, phường, thị trấn)

Tổng diện tích (ha)

Tên dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm)

Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn)

1

Đất thương mại, dịch vụ

9,92

 

 

 

 

9,92

 

 

 

 

 

7,42

Thành phố Thái Bình

 

 

 

7,42

Thành phố Thái Bình

 

 

 

Đất thương mại dịch vụ (Trung tâm trải nghiệm phát triển kỹ năng sống và bản lĩnh cho giới trẻ)

7,42

Tam Lạc 2

Vũ Lạc

Quy hoạch khu thương mại - dịch vụ

7,42

Tam Lạc 2

Vũ Lạc

2,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

2,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực nghiệm

2,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên

Đất TMDV Mỹ Lộc

1,00

Lũng Tả

Mỹ Lộc

Bến bãi

1,50

Cao Trai

Thụy Việt

II

Đất nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản

12,50

 

 

 

 

12,50

 

 

 

 

 

12,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

12,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực nghiệm

12,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên

Khu chăn nuôi tập trung (trong khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tập trung)

12,50

Xứ đồng Đằng Mịn ngoài, Mịn dưới trong

Thái Thủy

 

PHỤ LỤC 2:

BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 2499/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Diện tích (ha)

Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm)

(xã, phường, thị trấn)

I

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

1

Thành phố Thái Bình

 

 

 

 

Đất thương mại dịch vụ (Trung tâm trải nghiệm phát triển kỹ năng sống và bản lĩnh cho giới trẻ)

7,42

Tam Lạc 2

Vũ Lạc

2

Huyện Thái Thụy

 

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực nghiệm

2,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên

II

Đất nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Huyện Thái Thụy

 

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực nghiệm

12,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên