Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2020/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT VIỆC THAY ĐỔI QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình, Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. (2016-2020) tỉnh Thái Bình (có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

PHỤ BIỂU:

DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THAY ĐỔI TRONG CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Loại đất

Dự án đề nghị cập nhật bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất

Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Tên dự án bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm)

(xã, phường, thị trấn)

Tổng diện tích (ha)

Tên dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm)

Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn)

I

Đất thương mại, dịch vụ

9,92

 

 

 

 

9,92

 

 

 

 

 

7,42

Thành phố Thái Bình

 

 

 

7,42

Thành phố Thái Bình

 

 

 

Dự án xây dựng Trung tâm trải nghiệm phát triển kỹ năng sống và bản lĩnh cho giới trẻ của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân

7,42

Tam Lạc 2

Vũ Lạc

Quy hoạch khu thương mại - dịch vụ

7,42

Tam Lạc 2

Vũ Lạc

 

2,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

2,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực nghiệm

2,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên

Đất TMDV Mỹ Lộc

1,00

Lũng Tả

Mỹ Lộc

Bến bãi

1,50

Cao Trai

Thụy Việt

II

Đất nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản

12,50

 

 

 

 

12,50

 

 

 

 

 

12,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

12,50

Huyện Thái Thụy

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy săn và chăn nuôi thực nghiệm

12,50

Trà Linh (khu vực giáp sông Diêm Hộ)

Thụy Liên

Khu chăn nuôi tập trung (trong khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tập trung)

12,50

Xứ đồng Đằng Mịn ngoài, Mịn dưới trong

Thái Thủy (nay là xã Dương Hồng Thủy)