Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tựu trường vào ngày 01/9/2020 và khai giảng vào ngày 05/9/2020. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường và khai giảng vào ngày 05/9/2020.

2. Ngày kết thúc học kỳ I và học kỳ II

a) Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

- Học kỳ I: Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học.

- Học kỳ II: Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học.

b) Đối với giáo dục thường xuyên

- Học kỳ I: Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021. Trong đó có 16 tuần thực học.

- Học kỳ II: Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021. Trong đó có 16 tuần thực học.

3. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học phổ thông (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) trước ngày 31/7/2021.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thời gian nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày nghỉ lễ nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

8. Thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên là 08 tuần (bao gồm cả thời gian nghỉ hè, không kể những ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định Bộ luật Lao Động).

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

2. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

3. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình chuẩn bị nhiệm vụ năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 trước ngày 10/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TVTU; TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện/thị xã/TP;
- LĐVP và các CV: TH, KH;
- Lưu: VT, GD.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ