Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/KH-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: ngày 03/9/2020

2. Ngày khai giảng: ngày 05/9/2020

3. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021: từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 27/12 Âl đến hết ngày 05/01 Âl)

4. Các thời gian khác:

Ngành học, cấp học

Thời gian học kỳ 1

Thời gian học kỳ 2

Ngày kết thúc năm học

Ngày thi, xét công nhận, tuyển sinh

Giáo dục Mầm non

Ngày bắt đầu: 07/9/2020. Ngày kết thúc: 15/01/2021.

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Ngày nghỉ giữa hai học kỳ: 15/01/2021

Ngày bắt đầu: 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 28/5/2021.

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 17 tuần thực học).

Ngày 28/5/2021 Lễ Tổng kết kết hợp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6

Xét công nhận hoàn thành chương trình đối với trẻ 5 tuổi trước ngày 28/5/2021

Giáo dục Tiểu học

Ngày bắt đầu: 07/9/2020.

Ngày kết thúc: 15/01/2021

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Nghỉ giữa học kỳ I: 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Ngày nghỉ giữa hai học kỳ: 15/01/2021

Ngày bắt đầu 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 28/5/2021.

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 17 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: trước ngày 15/6/2021

Giáo dục trung học (THCS, THPT)

Ngày bắt đầu: 07/9/2020.

Ngày kết thúc: 16/01/2021

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Ngày bắt đầu 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 22/5/2021.

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 17 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

- Thi chọn đội tuyển HSG QG lớp 12: ngày 17/9/2020

- Xét công nhận TN THCS: trước ngày 15/6/2021

- Thi chọn HSG tỉnh lớp 9, lớp 12: ngày 24/02/2021

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: ngày 02, 03/6/2021

- Thi chọn HSG quốc gia lớp 12 và thi KHKT cấp quốc gia: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

Giáo dục thường xuyên

Ngày bắt đầu: 14/9/2020.

Ngày kết thúc: 16/01/2021

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 16 tuần thực học)

Ngày bắt đầu: 18/01/2021

Ngày kết thúc: 22/5/2021

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 16 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (triển khai thực hiện);
- Phòng: KGVX, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức