Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1144/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1565/TTr-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu,

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U1, U2;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh: V, CB;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 – 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học 2020-2021

Các hội thi, kỳ thi và xét tốt nghiệp năm học 2020-2021; tuyển sinh năm học 2021- 2022

1. Mầm non

03/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học)

31/5/2021

- Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021- 2022 trước ngày 30/8/2021.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021; trong đó thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trước ngày 20/6/2021.

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 8,9,10,11,12 trước ngày 25/4/2021.

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia lớp 12 trước ngày 15/5/2021.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo khoa học cấp tỉnh: Tháng 12/2020; cấp Quốc gia: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra kết thúc học kỳ khi đảm bảo số tuần thực học.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 10/6/2021.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2021.

- Thi nghề phổ thông lớp 11 trước ngày 30/3/2021

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức Hội khỏe cấp tỉnh tháng 11/2020.

- Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp khu vực tháng 3/2021.

- Tham gia Hội khỏe phù đổng toàn quốc tháng 6/2021.

- Hội thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh tháng 3/2021.

2. Tiểu học

03/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học)

31/5/2021

3. THCS

03/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học)

31/5/2021

4. THPT

03/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học)

31/5/2021

5. GDTX (BTTH PT)

03/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021 (học kỳ I có ít nhất 16 tuần thực học)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (học kỳ II có ít nhất 16 tuần thực học)

31/5/2021

* Ghi chú:

- Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí lịch nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc ... và bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình và kế hoạch thời gian năm học.

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên: 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/6/2021(1) (Đối với giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan cấp trên yêu cầu (Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố) trong thời gian nghỉ hè thì các cơ sở giáo dục bố trí nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm học đảm bảo hợp lý, đúng quy định).

- Các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác được thực hiện theo quy định hiện hành./.

 (1) Theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.