Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2829/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2522/TTr-SGDĐT ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (vx);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tấn Hòa

 

QUY ĐỊNH

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An)

STT

Kế hoạch nội dung

Kế hoạch thời gian đối với các cấp học

Giáo dục Mầm non (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

Giáo dục Tiểu học (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

Giáo dục thường xuyên (HKI 16 tuần, HKII 16 tuần)

Giáo dục Trung học (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

1

Ngày tựu trường

03/9/2020

2

Ngày khai giảng năm học 2020-2021

05/9/2020

3

Ngày bắt đầu thực hiện chương trình tuần 1

07/9/2020

07/9/2020

07/9/2020

07/9/2020

4

Ngày kết thúc học kỳ I

08/01/2021

08/01/2021

26/12/2020

09/01/2021

5

Ngày nghỉ giữa 2 học kỳ

09/01/2021

09/01/2021

10/01/2021

6

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ 10 ngày: từ ngày 07/02/2021 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05/01 âm lịch)

7

Ngày hoàn thành chương trình học kỳ II

20/5/2021

20/5/2021

29/4/2021

21/5/2021

8

Tuần lễ dự phòng

24-28/5/2021

24-28/5/2021

04-08/5/2021

24-28/5/2021

9

Ngày kết thúc năm học 2020-2021

Trước 31/5/2021

10

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày trước ngày 15/6/2021

11

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021

Lưu ý: Các ngày nghỉ trong năm học gồm:

+ Nghỉ Tết Nguyên đán (Tân Sửu): 10 ngày, từ ngày 07/02/2021 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05/01 âm lịch)

+ Nghỉ khác: 05 ngày (Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020, Tết Dương lịch 01/01/2021, Giỗ Tổ Hùng Vương 21/4/2021, Lễ Chiến thắng 30/4/2021, Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021).

+ Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.