Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tại Tờ trình số 1136/TTr-SGDĐT ngày 18/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đinh này Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 (để thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh (Ô. Khanh);
- Lưu: VT, KGVX, H.(50).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh)

1. Thời gian năm học

 

Bậc Mầm non

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

GDTX

Ngày tựu trường

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày Khai giảng

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Học kỳ I

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021

Thi chọn học sinh giỏi

 

 

 

- Thi chọn đội tuyển HSG quốc gia ngày 30/9/2020

- Thi HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT ngày 20/10/2020

 

Thi KHKT

 

 

Ngày 25- 26/12/2020

Ngày 25-26/12/2020

 

Học kỳ II

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 21/5/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 21/5/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/5/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/5/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/5/2021

Thi chọn học sinh giỏi

 

 

Thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS ngày 20/01/2021

Thi chọn HSG lớp 10 THPT ngày 10/3/2021

Thi chọn HSG lớp 12 GDTX ngày 10/3/2021

Ngày kết thúc năm học

28/5/2021

28/5/2021

29/5/2021

29/5/2021

29/5/2021

 

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 11/6/2021

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021

Thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch Bộ GDĐT

Thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch Bộ GDĐT

 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 31/7/2021

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trước ngày 31/7/2021

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước 31/7/2021

 

2. Một số quy định chung

2.1. Thống nhất ngày Khai giảng là ngày 05/9/2020 (ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường). Trường hợp đặc biệt, đơn vị nào thay đổi ngày Khai giảng, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), UBND cấp huyện (đối với trung tâm GDNN-GDTX) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THPT).

2.2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với các cơ sở giáo dục bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch).

2.3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy đinh của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

2.4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và chỉ đạo bố trí học bù./.