Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 60/TTr-SGDĐT-VP ngày 31/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2020.

3. Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 18 tuần thực học.

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT)) có ít nhất 16 tuần thực học.

4. Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021.

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 17 tuần thực học.

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 16 tuần thực học.

5. Ngày kết thúc năm học:

Các ngành học, cấp học kết thúc năm học vào ngày 31/5/2021.

6. Các kỳ thi và xét tốt nghiệp:

a) Thi học sinh giỏi quốc gia (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

c) Thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

d) Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

e) Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

7. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

8. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày (có kế hoạch riêng).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo quy định.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của các ngành học, cấp học trước ngày 10/9/2020.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2020 - 2021 trước ngày 25/6/2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- VP: Thành ủy, Đoàn ĐB Quốc hội, HĐNDTP;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng NCKTGS;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam