Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1704/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1343/TTr-SGDĐT ngày 04/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường và ngày khai giảng

a) Tựu trường: Ngày 03/9/2020;

b) Khai giảng: Ngày 05/9/2020.

2. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ và năm học

a) Học kỳ I:

- Bắt đầu: Ngày 07/9/2020;

- Kết thúc: Trước ngày 16/01/2021.

b) Học kỳ II:

- Bắt đầu: Ngày 18/01/2021;

- Kết thúc: Trước ngày 22/5/2021.

c) Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

3. Ngày hoàn thành tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh

a) Lớp 12: Trước ngày 30/01/2021;

b) Lớp 9: Trước ngày 27/03/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 12/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học phổ thông: Trước ngày 31/7/2021.

6. Thời gian nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

7. Thời gian nghỉ phép trong năm học của giáo viên thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa