Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1938/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐ T ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc han hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1708/TTr-SGDĐT ngày 10/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày thực học và ngày khai giảng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Ngày thực học: 07/9/2020

- Ngày khai giảng: tất cả các đơn vị, trường học phối hợp hệ thống chính trị địa phương tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 05/9/2020. Tuy nhiên, các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các ngày từ ngày 03/9/2020 đến 05/9/2020.

2. Thời gian học kỳ I

- Ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021) dùng để dạy bù (nếu có); giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II.

- Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 02/01/2021, tổng cộng là 17 tuần; trong đó có 16 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021) dùng để dạy bù (nếu có), giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II.

3. Thời gian học kỳ II

- Ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/5/2021, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 01 tuần.

- Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021, tổng cộng 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 01 tuần.

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán.

- Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 04/01/2021 đến ngày 15/5/2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 16 tuần thực học, 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán và 02 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

4. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán, tết Chol Chnăm Thmây và các ngày lễ khác

- Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Chol Chnăm Thmây 01 ngày.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

- Học sinh được nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Những quy định khác

- Ngày kết thúc học kỳ I:16/01/2021

- Ngày kết thúc học kỳ II: 22/5/2021

- Ngày kết thúc năm học: 30/5/2021

- Thi học sinh giỏi trung học cơ sở và trung học phổ thông vòng tỉnh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia và thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh theo hướng dẫn riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị.

- Các đơn vị, trường học sử dụng tuần lễ dự phòng để thực hiện các hoạt động giáo dục khác; không được tổ chức cho học sinh học bù trước hoặc sau khi nghỉ lễ, tết.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2020-2021 phù hợp với thực tế địa phương. Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để chuẩn bị cho con em trong năm học mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến khi kết thúc các hoạt động giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đăng công báo;
- Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang;
- LĐVP, P. KGVX, TT. PVHCC;
- Lưu: VT, vttkieu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Minh Thành