Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2082/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 -2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 133/SGDĐT-TTr ngày 8/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

I. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch

1. Kế hoạch thời gian năm học của các cấp, bậc học phải đảm bảo:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Các ngày nghỉ Lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định của các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép năm, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

II. Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 được quy định như sau

Các ngành học, cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

GDTX

Ngày tựu trường

Sớm nhất vào ngày 01/9/2020

Ngày khai giảng

05/9/2020

Ngày bắt đầu học

07/9/2020

Ngày kết thúc học kỳ I

16/01/2021

Ngày bắt đầu học kỳ II

18/01/2021

Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

25/5/2021

18/5/2021

Ngày kết thúc năm học

31/5/2021

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

 

 

 

Có văn bản hướng dẫn riêng

 

Thi tốt nghiệp THPT

 

 

 

Có văn bản hướng dẫn riêng

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS

 

Trước ngày 15/6/2021

 

 

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT

 

 

Trước ngày 31/7/2021

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Thời gian cụ thể và phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định

a) Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

b) Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) như sau:

a) Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 03/9/2020.

b) Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học trước ngày 20/01/2021.

c) Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 10/6/2021.

d) Các báo cáo thường kỳ, đột xuất (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Hội Khuyến học;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX2.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

  • Số hiệu: 2082/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Người ký: Vũ Việt Văn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản