Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2027/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1157/TTr-SGDĐT ngày 13/8/2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Số tuần thực học:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học, (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

- Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS, THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Ngày tựu trường, khai giảng của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX):

- Tựu trường các cấp học:

Ngày 01/9/2020

- Khai giảng:

Ngày 05/9/2020

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II, kết thúc năm học:

- Ngày bắt đầu học kỳ I các cấp học:

Ngày 07/9/2020

- Ngày kết thúc học kỳ I:

 

+ Cấp học Mầm non, Tiểu học:

Ngày 08/01/2021

+ Cấp THCS, THPT, GDTX, GDNN-GDTX:

Ngày 09/01/2021

- Ngày bắt đầu học kỳ II các cấp học:

Ngày 11/01/2021

- Ngày kết thúc học kỳ II các cấp học:

Ngày 19/5/2021

- Ngày kết thúc năm học các cấp học trước:

Ngày 22/05/2021

4. Các kỳ thi:

- Thi học sinh giỏi lớp 12 THPT chuyên hoàn thành trước ngày 30/9/2020

- Thi nghề THPT và GDTX hoàn thành trước ngày 30/11/2020

- Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/3/2021

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 22/5/2021.

6. Các ngày nghỉ Lễ, Tết và các ngày nghỉ khác:

- Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định của văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

+ Lịch nghỉ (nghỉ Lễ, Tết) một cách hợp lý theo đúng quy định;

+ Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP1, VP7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài