Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/SGDĐT-VP
V/v thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-UBND , ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND , ngày 07/8/2020 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (đính kèm theo công văn này).

2. Kịp thời xin phép cấp trên quản lý về giáo dục khi cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù đầy đủ chương trình.

3. Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 08/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 25/01/2021; tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2020-2021 trước ngày 15/6/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Khắc Lễ