Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số 694/TTr-SGDĐT, ngày 05/8/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; cụ thể:

TT

Thời gian

Mầm non

Tiểu học

THCS, THPT

GDTX

1.

Ngày tựu trường

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

Ngày 03/9/2020

2.

Ngày khai giảng

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

Ngày 05/9/2020

3.

Ngày bắt đầu năm học

Ngày 07/9/2020

Ngày 07/9/2020

Ngày 07/9/2020

Ngày 07/9/2020

4.

Ngày kết thúc học kỳ I

Ngày 10/01/2021

Ngày 10/01/2021

Ngày 08/01/2021

Ngày 08/01/2021

5.

Ngày nghỉ cuối học kỳ I

Ngày 11/01/2021

Ngày 11/01/2021

Ngày 09/01/2021

Ngày 09/01/2021

6.

Ngày bắt đầu học kỳ II

12/01/2021

12/01/2021

11/01/2021

11/01/2021

7.

Nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 08/02 đến hết ngày 21/2/2021

Ngày 08/02 đến hết ngày 21/2/2021

Ngày 08/02 đến hết ngày 21/2/2021

Ngày 08/02 đến hết ngày 21/2/2021

8.

Ngày kết thúc học kỳ II

Ngày 23/5/2021

Ngày 23/5/2021

Ngày 22/5/2021

Ngày 22/5/2021

9.

Xét tốt nghiệp lớp 5 và lớp 9

 

Ngày 24-25/5/2021

Ngày 24-25/5/2021

Ngày 24-25/5/2021

10.

Tổng kết năm học

Ngày 24-30/5/2021

Ngày 24-30/5/2021

Ngày 24-26/5/2021

Ngày 24-26/5/2021

11.

Thi tuyển (xét tuyển) vào lớp 6 và lớp 10

 

 

Từ ngày 02/6 - 30/7/2021

 

(Riêng các ngày nghỉ lễ trong năm, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau; ngày thi trung học phổ thông quốc gia và các kỳ thi cấp tỉnh năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐNĐ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTTT, KGVX (Dg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng