Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 298/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên như sau:

I. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ và nghỉ hè, nghỉ phép

1. Ngày tựu trường: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Thời gian các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương): Được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

6. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của cơ sở giáo dục.

II. Kế hoạch thời gian năm học đối với từng cấp học

1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

a) Công tác tuyển sinh

- Cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS): Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.

- Cấp trung học phổ thông (THPT): Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

b) Thời gian học

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới (ngày 05/9/2020), Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021.

- Học kỳ II: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc học kỳ I, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

c) Xét hoàn thành chương trình và công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm (kế hoạch thời gian ôn tập của khối lớp lớp 12 thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

- Công tác tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 năm 2020.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới (ngày 05/9/2020), Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021.

- Học kỳ II: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc học kỳ I, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 (kế hoạch thời gian ôn tập của khối lớp lớp 12 thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm.

3. Thời gian kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II: Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế trong năm học 2020-2021

1. Các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh

a) Đối với giáo viên

- Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi tỉnh Sơn La, lần thứ II, năm học 2020-2021.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Sơn La, lần thứ XI, năm học 2020-2021.

b) Đối với học sinh

- Thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở.

- Thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông.

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

- Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 (2 lần).

- Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

- Hội thao Quốc phòng An ninh dành cho học sinh trung học tỉnh Sơn La, lần thứ VI, năm học 2020-2021.

- Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La, lần thứ 12, năm học 2020-2021.

- Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Sơn La, lần thứ I, năm học 2020-2021.

2. Các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi và thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Quốc phòng An ninh và các cuộc thi khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Lễ vinh danh giáo viên có học sinh giỏi và học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế năm học 2020-2021.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bố trí lịch nghỉ của giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về những trường hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

d) Báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 10 tháng 9 năm 2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2021; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học với: (1) Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 6 năm 2021; (2) Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất 15 ngày sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu giáo chức tỉnh;
- Công đoàn ngành giáo dục tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Phương, 06 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy