Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1290/TTr-SGDĐT ngày 29/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai như sau:

1. Các mốc thời gian cụ thể:

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS và THPT

THCS và THPT (Hệ GDTX)

Tựu trường

03/9/2020

03/9/2020

03/9/2020

05/9/2020

Thực học

07/9/2020

07/9/2020

07/9/2020

14/9/2020

Lễ Khai giảng

05/9/2020

05/9/2020

05/9/2020

05 - 13/9/2020

Kết thúc học kỳ I

10/01/2021

10/01/2021

10/01/2021

03/01/2021

Kết thúc học kỳ II

23/5/2021

23/5/2021

23/5/2021

16/5/2021

Kết thúc năm học

30/5/2021

30/5/2021

30/5/2021

30/5/2021

(Có phụ lục kèm theo)

2. Các ngày nghỉ Lễ, Tết:

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định hiện hành.

- Nghỉ Tết Nguyên Đán: Nghỉ 2 tuần, từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).

3. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành Tuyển sinh các lớp đầu cấp học, năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

6. Kết thúc năm học ngày 30/5/2021.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù.

3. Bố trí thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

4. Có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP - các PVP.UBND tỉnh;
- TT. Tin học - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.h

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 696/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. HỌC KỲ I:

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

9/2020

 

 

 

3/9

4

5

6

Tựu trường

7

8

9

10

11

12

13

1

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

3

10/2020

28

29

30

01/10

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

5

12

13

14

15

16

17

18

6

19

20

21

22

23

24

25

7

11/2020

26

27

28

29

30

31

01/11

8

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

10

16

17

18

19

20

21

22

11

12/2020

23

24

25

26

27

28

29

12

30

01/12

2

3

4

5

6

13

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

15

21

22

23

24

25

26

27

16

01/2021

28

29

30

31

01/01/2021

2

3

17

 

4

5

6

7

8

9

10

18

Ghi chú:

Học kỳ I, năm học 2020-2021 có 19 tuần được bố trí 18 tuần thực học, 01 tuần chuẩn bị năm học mới.

- Nghỉ Lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2019)

- Ngày tựu trường 03/9/2020

- Ngày Khai giảng thống nhất toàn tỉnh vào ngày 05/9/2020

- Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2021

2. HỌC KỲ II:

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

01/2021

11

12

13

14

15

16

17

19

18

19

20

21

22

23

24

20

25

26

27

28

29

30

31

21

1/02

2

3

4

5

6

7

22

02/2021

8

9

10

11

12

13

14

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

23

01/3

2

3

4

5

6

7

24

03/2021

8

9

10

11

12

13

14

25

15

16

17

18

19

20

21

26

22

23

24

25

26

27

28

27

29

30

31

01/4

2

3

4

28

04/2021

5

6

7

8

9

10

11

29

12

13

14

15

16

17

18

30

19

20

21

22

23

24

25

31

26

27

28

29

30/4

01/5

2

32

05/2021

3

4

5

6

7

8

9

33

10

11

12

13

14

15

16

34

17

18

19

20

21

22

23

35

24

25

26

27

28

29

30/5

Tuần dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ II, năm học 2020-2021 có 20 tuần được bố trí 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

- Nghỉ Lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (21/4/2021)

- Nghỉ Lễ 30/4/2021 và 01/5/2021

- Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

* Đối với Hệ GDTX: Khai giảng trong khoảng từ ngày 5/9 đến 13/9/2020; có ít nhất 32 tuần thực học, kết thúc học kỳ I vào ngày 03/01/2021 và kết thúc học kỳ II vào ngày 16/5/2021.