Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thời gian tựu trường, khai giảng, thời gian bắt đầu và kết thúc các học kỳ, nghỉ giữa học kỳ, kết thúc năm học:

Các hoạt động giáo dục

Thời gian thực hiện

Ngày tựu trường

01/9/2020

Ngày khai giảng

05/9/2020

Học kỳ I

Ngày bắt đầu

07/9/2020

Ngày kết thúc

09/01/2021

Nghỉ giữa học kỳ

11/01/2021

Học kỳ II

Ngày bắt đầu

12/01/2021

Ngày kết thúc

Trước ngày 25/5/2021

Ngày kết thúc năm học

Trước ngày 31/5/2021

2. Ngày thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời điểm cụ thể.

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

4. Tuyển sinh năm học 2021 - 2022: hoàn thành tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 trung học cơ sở, lớp 10 trung học phổ thông trước 31/7/2021.

5. Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu: giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thời gian nghỉ hè của giáo viên 08 tuần từ tháng 6/2021 (giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ).

7. Căn cứ tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh có thể ban hành các quy định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 phù hợp với thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TTTHCB, các VP;
- Lưu: VT, VP6.
5.Tr11_QĐGD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn