Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 669/QĐ-UBND-HC NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 26/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 669/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Kết thúc năm học: Từ “Trước ngày 31 tháng 5 năm 2020” thành “Trước ngày 15 tháng 7 năm 2020”.

2. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Cấp tỉnh: Thi học sinh giỏi cấp tỉnh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS từ “trước ngày 15 tháng 6 năm 2020” thành “trước ngày 31 tháng 7 năm 2020”.

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021: Từ “Trước ngày 20 tháng 6 năm 2020” thành “Trước ngày 15 tháng 8 năm 2020”.

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, các đơn vị Giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo: Từ “trước ngày 10 tháng 6 năm 2020” thành “trước ngày 10 tháng 8 năm 2020”; Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Từ “trước ngày 25 tháng 6 năm 2020” thành “trước ngày 15 tháng 8 năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 266/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu