Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 985/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 lần 2;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 58/TTr-SGDĐT ngày 07/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 1, Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Bế giảng năm học:

- Đối với cấp mầm non, tiểu học: từ ngày 10/7 - 15/7/2020.

- Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: từ ngày 13/7 - 15/7/2020.

- Đối với giáo dục thường xuyên: từ ngày 01/7 - 06/7/2020.

2. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: trước ngày 09/7/2020.

3. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020: từ ngày 08/8/2020 đến ngày 11/8/ 2020.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: đầu tháng 8/2020.

4. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, năm học 2020 - 2021: trước ngày 10/8/2020.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn các trường học rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Các nội dung khác tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, Nội vụ;
- Đài PT-TH, Báo QN;
- Lưu: VT, TH, VX.
D:\Dropbox\UBND\2020\Quyet dinh\Dieu chinh khung thoi gian nam hoc 2019-2020.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân