Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 8, KHOẢN 9 VÀ KHOẢN 10 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐNH SỐ 1087/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật t chc chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mm non, giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn s 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vviệc điu chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2);

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình s 202/TTr-SGDĐT, ngày 20/3/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hanh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 1 như sau:

TT

Ngày

Mầm non

Tiểu học

THCS, THPT

GDTX

8

Ngày kết thúc học kỳ II

11/7/2020

11/7/2020

11/7/2020

11/7/2020

9

Xét tt nghiệp lớp 5 và lớp 9

 

13-15/7/2020

13-15/7/2020

 

10

Tng kết năm học

13-15/7/2020

13-15/7/2020

13-15/7/2020

13-15/7/2020

(Riêng, ngày thi trung học phổ thông quc gia và các kỳ thi tuyển (xét tuyn) lớp 6, lớp 10 và các kỳ thi cấp tỉnh năm 2020, SGiáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng).

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Bộ GDĐT (báo cáo); VBĐT
- CT, các PCT UBND tỉnh; VBĐT
- Chánh, PCVP UBND tỉnh; VBĐT
- Phòng: TH, KGVX, TTTH; VBĐT
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; VBĐT
- Lưu: VT, KGVX (Lc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng