Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1088/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 166/TTr-SGDĐT ngày 04/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện theo lịch sau:

1.1. Ngày tựu trường: 01/9/2020.

1.2. Ngày khai giảng: 05/9/2020.

1.3. Ngày học chính thức: 07/9/2020.

1.4. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

1.5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

1.6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021, các cấp học còn lại hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước ngày 15/8/2021.

1.7. Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.8. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Kế hoạch thời gian cho các hoạt động trong năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, đảm bảo:

2.1. Học kỳ I: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 18 tuần thực học, giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS, THPT) có 16 tuần thực học; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

2.2. Học kỳ II (bắt đầu ngay sau khi kết thúc Học kỳ I): Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 17 tuần thực học, giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS, THPT) có 16 tuần thực học; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

2.3. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Trung ương (Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn chi tiết trước các dịp lễ, tết).

2.4. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt hoặc thiên tai, bố trí học bù và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

- Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất, đúng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;
- BTG Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội Khuyến học tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh;
- Phòng KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang