Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2182/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 122/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Ngày tựu trường: 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng năm học: 05/9/2020.

3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II

a) Đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: từ ngày 05/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT)

Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).

- Học kỳ II: từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/5/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ tết và các hoạt động khác).

4. Bế giảng năm học

- Cấp học mầm non, phổ thông: từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2021.

- Giáo dục thường xuyên: từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2021.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thi học sinh giỏi quốc gia, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào đầu tháng 6/2021; các cuộc thi cấp tỉnh: theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022 trước ngày 10/7/2021.

9. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại và bố trí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, Nội vụ;
- Đài PT-TH QNam, Báo QNam;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Văn Tân