Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1783/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1707/TTr-SGD&ĐT ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thời gian nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ hè, thời gian cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và thời gian bố trí học bù do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho phù hợp. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học.

Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Vu.18b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

NGÀNH HỌC, CẤP HỌC

NGÀY TỰU TRƯỜNG

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

1. Mầm non

01/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021. Tổng số 18 tuần thực học.

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 21/5/2021. Tổng số thời gian 19 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 2 tuần dành cho nghỉ lễ, Tết âm lịch.

28/5/2021

 

2. Tiểu học

01/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021. Tổng số 19 tuần, trong đó 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/5/2021. Tổng số 18 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ lễ, tết Âm lịch và các hoạt động khác.

29/5/2021

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: trước ngày 27/5/2021.

- Ngày hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022: 13/8/2021.

3. THCS

01/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021. Tổng số 19 tuần, trong đó 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021. Tổng số 18 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ lễ, tết Âm lịch và các hoạt động khác.

29/5/2021

- Ngày thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh: 15/3/2021.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 01/6/2021.

- Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

4. THPT

01/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021. Tổng số 19 tuần, trong đó 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021. Tổng số 18 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ lễ, tết Âm lịch và các hoạt động khác.

29/5/2021

- Ngày thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh: 15/12/2020.

- Ngày thi chọn đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia: 05/10/2020.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

5. GDTX

01/9/2020

05/9/2020

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021. Tổng số 18 tuần, trong đó 16 tuần thực học và 2 tuần dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/5/2021. Tổng số 19 tuần, trong đó 16 tuần thực học, 03 tuần nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác.

29/5/2021

- Ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp GDTX cấp THCS: 25/5/2021.

- Tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT năm học 2021-2022 lần 1 hoàn thành trước ngày 30/8/2021; lần 2 hoàn thành trước ngày 30/9/2021.