Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định tại Tờ trình số 1500/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Các trường tiểu học, mầm non: Tựu trường vào ngày 03/9/2020.

- Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Tựu trường vào ngày 01/9/2020.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Tựu trường vào ngày 04/9/2020.

- Các Trung tâm GDNN-GDTX giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 14/9/2020.

2. Ngày Khai giảng: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020.

3. Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 10/01/2021.

4. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục): Trước ngày 25/5/2021.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

6. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 11 vào ngày 18/3/2021.

7. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vào ngày 22/10/2020.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

10. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trước 16/8/2021 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước 31/7/2021.

11. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

12. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với những đặc điểm cụ thể của nhà trường, địa phương và Kế hoạch thời gian năm học.

13. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

14. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt: thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

15. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2020 -2021 đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và chương trình năm học; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặc biệt (thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai) và chỉ đạo bố trí học bù.

2. Cụ thể hóa Kế hoạch thời gian từng học kỳ cho từng cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VP, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh