Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1896/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2020 về việc ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng

a) Tựu trường vào ngày 01/9/2020.

b) Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học; học kỳ I có 18 tuần, bắt đầu từ ngày 07/9/2020 và kết thúc trước ngày 10/01/2021; học kỳ II có 17 tuần, bắt đầu từ ngày 11/01/2021 và kết thúc trước ngày 23/5/2021;

b) Các cấp học giáo dục thường xuyên trung học cơ sở, trung học phổ thông có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần); tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị kết thúc học kỳ I trước ngày 27/12/2020 và kết thúc học kỳ II trước ngày 16/5/2021.

3. Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các cấp học và thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 trước ngày 31/7/2021.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

8. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

9. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian của năm học.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí thời gian học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình cụ thể để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  • Số hiệu: 2132/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
  • Người ký: Nguyễn Đắc Tài
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản