Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (tại Tờ trình số 1664/TTr-SGDĐT ngày 14/8/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Tựu trường: Thống nhất tất cả các cấp học trong toàn tỉnh tựu trường vào ngày 01/9/2020.

2. Khai giảng năm học: Thống nhất chung tất cả các trường khai giảng năm học vào ngày 05/9/2020. Trường hợp cần khai giảng sớm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với các trường trực thuộc Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định đối với các trường trực thuộc cấp huyện.

3. Bắt đầu và kết thúc học kỳ I:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: bắt đầu vào ngày 07/9/2020, kết thúc vào ngày 09/01/2021 (có 18 tuần thực học).

b) Đối với giáo dục thường xuyên: bắt đầu vào ngày 14/9/2020, kết thúc vào ngày 09/01/2021 (có 16 tuần thực học).

4. Bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: bắt đầu vào ngày 11/01/2021, kết thúc vào ngày 22/5/2021 (có 17 tuần thực học).

b) Đối với giáo dục thường xuyên: bắt đầu vào ngày 11/01/2021, kết thúc ngày 22/5/2021 (có 16 tuần thực học).

Đối với lớp 9, lớp 12 các trường bố trí tăng tiết trong các tuần học, đảm bảo hoàn thành chương trình sớm hơn kế hoạch, sau đó tổ chức ôn tập ít nhất là 06 tuần.

5. Ngày kết thúc năm học: chậm nhất là ngày 31/5/2021.

6. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở:

a) Thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2021: Theo kế hoạch riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: chậm nhất ngày 31/5/2021.

7. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học:

- Thi tuyển sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông; Thi tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên; Thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông: Theo kế hoạch riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2021).

- Tuyển sinh lớp 1, lớp 6: chậm nhất ngày 31/7/2021.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Nghỉ Lễ, nghỉ Tết, nghỉ hè:

- Nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; Lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer: công chức, viên chức, nhân viên và người lao động nghỉ theo quy định chung. Riêng Tết Âm lịch học sinh được nghỉ 02 tuần (từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 20/02/2021).

- Nghỉ hè: theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học hoặc thời gian kéo dài năm học.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 theo nội dung Điều 1 nêu trên.

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù theo thẩm quyền, hoặc báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học theo nội dung Khoản 9, Điều 1, Quyết định này.

- Bố trí lịch nghỉ của các giáo viên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT;
- Lưu: VX, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng