Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1688/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 01/9/2020 (thứ Ba).

2. Ngày tổ chức khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).

3. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 07/9/2020 (thứ Hai).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

4.1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có ít nhất 35 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021 (có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

4.2. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

4.1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có ít nhất 35 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021 (có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

4.2. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

6. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THCS, cấp THPT: Hoàn thành trước ngày 15/4/2021 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

10. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

11. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VXNV (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng