Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC ĐỊNH KỲ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực định kỳ năm 2013 là 71 văn bản, gồm: 36 nghị quyết; 33 quyết định và 02 chỉ thị. Trong đó hết hiệu lực toàn bộ 62 văn bản, gồm: 36 nghị quyết, 24 quyết định, 02 chỉ thị và hết hiệu lực một phần 09 quyết định (có Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng khối tổng hợp;
- NC (A);
- Lưu: VT, L28/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2013

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

1.

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh ban hành Phí Đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2012

2.

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/9/2012

3.

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2010.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2010

4.

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về Ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2012

5.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về ban hành Lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành Lệ phí Chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2012

6.

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh ban hành Phí Đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2012

II. QUYẾT ĐỊNH:

7.

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN HẾT NGÀY 14/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I. NGHỊ QUYẾT:

 

8.

Nghị quyết

74/2003/NQ-HĐNĐ ngày 17/7/2003

Chấp thuận chủ trương quy hoạch nuôi trồng, khai thác mặt nước ven biển và hải đảo

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

05/12/2013

 

9.

Nghị quyết

76/NQ-HĐND ngày 17/7/2003

Về việc kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

05/12/2013

 

10.

Nghị quyết

86/2003/NQ-HĐND ngày 18/12/2003

Về mức thu một số loại phí và lệ phí.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

05/12/2013

 

11.

Nghị quyết

55/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2014

 

12.

Nghị quyết

116/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

13.

Nghị quyết

117/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

14.

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

05/12/2013

 

15.

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành mức chi bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

16.

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

17.

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

18.

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội và mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (thay thế).

01/01/2014

 

19.

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành Phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

20.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về thống nhất chủ trương tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2014

 

21.

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về ban hành một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND, ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành một số chế độ định mức chi đảm bảo hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2013

 

22.

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2012.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

 

23.

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

 

24.

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

 

25.

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

 

26.

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2012.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

 

27.

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/8/2013

 

28.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2013

 

29.

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2014

 

30.

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2014

 

31.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian và hiện nay áp dụng theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2013

 

32.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do HĐND tỉnh Cà Mau (bãi bỏ).

05/12/2013

 

33.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2013

 

34.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2013

 

35.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2013

 

36.

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc ban hành bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2013

 

37.

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013 và trung cấp nghề năm 2013 tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hết hiệu lực theo thời gian và hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2013

 

II. QUYẾT ĐỊNH:

 

38.

Quyết định

57/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003

Về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu viện phí và các dịch vụ y tế khác phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

39.

Quyết định

75/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

40.

Quyết định

13/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

02/8/2013

 

41

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006

Ban hành quy chế quản lý hoạt động trò chơi giải trí.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

42.

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 814.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

43.

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006

Về việc ban hành trình tự, thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

20/9/2013

 

44.

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển SPTS từ khai thác biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

45.

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

26/8/2013

 

46.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp đăng ký quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

17/01/2013

 

47.

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tuyến bờ cho UBND cấp huyện, xã ven biển.

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho UBND cấp huyện, cấp xã ven biển tỉnh Cà Mau (thay thế).

07/11/2013

 

48.

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008

Ban hành Quy trình tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

16/11/2013

 

49.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp.

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu mối, cơ chế phân công, phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

16/11/2013

 

50.

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Về quy định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

01/01/2014

 

51.

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

52.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

27/10/2013

 

53.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 30/7/2010

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

10/01/2014

 

54.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp, đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

17/01/2013

 

55.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với đại lý Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

56

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

Ban hành quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

57.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Ban hành Quy định về phân cấp và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau (thay thế).

28/11/2013

 

58.

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2013

 

59.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012

Ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

31/12/2013

 

60.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và các loại tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

30/9/2013

 

III. CHỈ THỊ:

 

61.

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 15/3/2006

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế).

26/10/2013

 

62.

Chỉ thị

30/2001/CT-UBND ngày 16/11/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo và xử lý các hoạt động trái phép khu vực bãi bồi phía Tây huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 31/12/2012

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

63.

Quyết định

- 18/2006/QĐ-UBND

- Ngày 23/6/2006

- Ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Điều 4 và Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh.

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh.

20/9/2010

64.

Quyết định

- 21/2007/QĐ-UBND

- Ngày 18/6/2007

- Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau

Khoản 2, Điều 3; Điều 6; Điều 7; Khoản 1, Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh

09/9/2012

65.

Quyết định

- 04/2010/QĐ-UBND

- Ngày 29/01/2010

- Ban hành quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sửa đổi khoản 2, Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2, Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

24/9/2010

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5; Điều 8; Điểm b, khoản 2, Điều 13; khoản 3, Điều 14; Điểm c, khoản 1, Điều 15; Điều 18; khoản 1, Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010

21/6/2012

Sửa đổi khoản 5, Điều 18 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 5, Điều 18 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.

17/12/2012

66.

Quyết định

- 09/2010/QĐ-UBND

- Ngày 06/7/2010

- Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 4, 5 và điều 7 của Quyết định 09/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều.

15/10/2011

67.

Quyết định

- 04/2012/QĐ-UBND

- Ngày 18/4/2012

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Điểm b, khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

29/11/2012

 

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

68.

Quyết định

- 19/2010/QĐ-UBND

- Ngày 22/9/2010

- Ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 10; khoản 2 và khoản 5 Điều 11 và các Điều 7; Điều 9; Điều 13 của Quyết định 19/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều.

21/7/2013

69.

Quyết định

- 31/2008/QĐ-UBND

- Ngày 05/12/2008

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Cà Mau.

23/5/2013

70

Quyết định

- 17/2012/QĐ-UBND

- Ngày 06/9/2012, ban hành Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2, Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau.

05/12/2013

71.

Quyết định

- 20/2012/QĐ-UBND

- Ngày 12/10/2012

- Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012.

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành (bãi bỏ).

14/01/2014

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực định kỳ năm 2013

  • Số hiệu: 141/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/01/2014
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
  • Người ký: Nguyễn Tiến Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/01/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản