Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 499/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH ĐỊNH KỲ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 25/3/2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành định kỳ năm 2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành còn hiệu lực định kỳ năm 2013.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa, đồng thời là Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực trong kỳ hệ thống năm 2013.

3. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống.

4. Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

(Có Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện in tập hệ thống hóa bằng giấy đối với 270 văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành để làm cơ sở dữ liệu áp dụng, thực hiện trên địa bàn trong thời gian tới.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh và Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp đăng tải Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa và Tập hệ thống hóa văn bản QPPL trên Cổng Thông tin Điện tử, Trung tâm Công báo - Tin học theo quy định, để thuận tiện trong công tác khai thác, sử dụng.

3. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014, thì các cơ quan đã tham mưu ban hành văn bản theo Danh mục tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này khẩn trương đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng khối tổng hợp;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr23/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA ĐỒNG THỜI LÀ VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 499/QĐ-UBNN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Nghị quyết

1.

Nghị quyết

Số 08/NQ-HĐND5 ngày 14/8/1997

Về việc tổ chức hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn (cơ sở) và việc thành lập, sử dụng quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

24/8/1997

Hết hiệu lực một phần

2.

Nghị quyết

Số 55/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về việc thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp Khánh An Cà Mau.

27/01/2003

 

3.

Nghị quyết

Số 56/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về cơ chế đầu tư xây dựng - chuyển giao để huy động vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

27/01/2003

 

4.

Nghị quyết

Số 66/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về việc chấp thuận chủ trương xây dựng mặt bằng lộ nối dài từ Năm Căn đến mũi Cà Mau.

27/7/2003

 

5.

Nghị quyết

Số 69/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về chủ trương quy hoạch xây dựng Trung tâm Sinh hoạt văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp xã.

27/7/2003

 

6.

Nghị quyết

Số 25/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về thông qua Đề án Xây dựng mạng lưới cán bộ kỹ thuật sản xuất cơ sở.

27/12/2004

 

7.

Nghị quyết

Số 53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về chấp thuận chủ trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà ở và các công trình xây dựng ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau.

23/01/2006

 

8.

Nghị quyết

Số 56/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/01/2006

 

9.

Nghị quyết

Số 57/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/01/2006

 

10.

Nghị quyết

Số 69/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về việc chấp thuận chủ trương vận động sự tự nguyện đóng góp cho Quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà ở cho người nghèo.

07/8/2006

Hết hiệu lực một phần

11.

Nghị quyết

Số 78/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/12/2006

 

12.

Nghị quyết

Số 79/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/12/2006

 

13.

Nghị quyết

Số 80/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/12/2006

 

14.

Nghị quyết

Số 83/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2007

 

15.

Nghị quyết

Số 84/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2007

 

16.

Nghị quyết

Số 86/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2007

 

17.

Nghị quyết

Số 89/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/7/2007

 

18.

Nghị quyết

Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/7/2007

 

19.

Nghị quyết

Số 91/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

09/7/2007

 

20.

Nghị quyết

Số 92/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

09/7/2007

 

21.

Nghị quyết

Số 93/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

09/7/2007

 

22.

Nghị quyết

Số 94/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/7/2007

 

23.

Nghị quyết

Số 96/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/7/2007

 

24.

Nghị quyết

Số 118/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về đặt một số tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

17/12/2007

 

25.

Nghị quyết

Số 02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2008

 

26.

Nghị quyết

Số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau,

01/8/2008

 

27.

Nghị quyết

Số 05/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Chấp thuận đề án Tổ chức lại sản xuất và bố trí lại dân cư khu vực rừng tràm tỉnh Cà Mau.

04/8/2008

 

28.

Nghị quyết

Số 14/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về chủ trương huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2009

 

29.

Nghị quyết

Số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc đặt tên đường.

01/01/2009

 

30.

Nghị quyết

Số 01/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

19/5/2009

 

31.

Nghị quyết

Số 11/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/12/2009

 

32.

Nghị quyết

Số 13/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/12/2009

 

33.

Nghị quyết

Số 15/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2010

 

34.

Nghị quyết

Số 18/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/12/2009

 

35.

Nghị quyết

Số 19/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về chủ trương xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2015.

22/12/2009

 

36.

Nghị quyết

Số 01/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về việc đề nghị công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II.

04/7/2010

 

37.

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

04/7/2010

 

38.

Nghị quyết

Số 03/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

04/7/2010

 

39.

Nghị quyết

Số 04/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND các cấp trong tỉnh.

04/7/2010

 

40.

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về giá bán và phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 62/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.

04/7/2010

 

41.

Nghị quyết

Số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015.

19/12/2010

 

42.

Nghị quyết

Số 10/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2011-2015.

19/12/2009

 

43.

Nghị quyết

Số 11/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2011-2015.

19/12/2010

 

44.

Nghị quyết

Số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011.

19/12/2010

 

45.

Nghị quyết

Số 13/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về các nguyên tắc tiêu chí các định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/12/2010

 

46.

Nghị quyết

Số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/12/2010

 

47.

Nghị quyết

Số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc định mức hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cấp Quốc gia trong các lĩnh vực và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

19/12/2010

 

48.

Nghị quyết

Số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương.

19/12/2010

 

49.

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2011

 

50.

Nghị quyết

Số 07/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Phú Tân và huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

19/12/2011

 

51.

Nghị quyết

Số 09/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/12/2011

 

52.

Nghị quyết

Số 10/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/12/2011

 

53.

Nghị quyết

Số 11/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/12/2011

 

54.

Nghị quyết

Số 12/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

55.

Nghị quyết

Số 13/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

56.

Nghị quyết

Số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau,

01/01/2012

 

57.

Nghị quyết

Số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc ban hành Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2012

 

58.

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/7/2012

 

59.

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành Lệ phí Chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/7/2012

 

60.

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành Phí Đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2012

 

61.

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn huyện Thới Bình, huyện U Minh tỉnh Cà Mau.

16/12/2012

 

62.

Nghị quyết

Số 15/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn tỉnh.

16/12/2012

 

63.

Nghị quyết

Số 16/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Ban hành mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/12/2012

 

64.

Nghị quyết

Số 17/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Ban hành một số chế độ định mức chi đảm bảo hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2013

 

65.

Nghị quyết

Số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013

Ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/3/2013

 

66.

Nghị quyết

Số 02/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

67.

Nghị quyết

Số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2013

 

68.

Nghị quyết

Số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2013

 

69.

Nghị quyết

Số 05/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/8/2013

 

70.

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

71.

Nghị quyết

Số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

72.

Nghị quyết

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

73.

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành mức chi bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/7/2013

 

74.

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2014.

01/01/2014

 

75.

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014.

01/01/2014

 

76.

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014.

01/01/2014

 

77.

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

78.

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

79.

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2014.

01/01/2014

 

80.

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức chi đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

81.

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

01/01/2014

 

82.

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, diễn viên, nhân viên và người lao động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

83.

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011.

01/01/2014

 

84.

Nghị quyết

Số 21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

85.

Nghị quyết

Số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

86.

Nghị quyết

Số 23/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về thống nhất chủ trương tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

87.

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

88.

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

II. Quyết định

89.

Quyết định

Số 28/QĐ-UB ngày 29/4/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của đội dân phòng ở xã, phường, thị trấn.

09/5/1997

 

90.

Quyết định

Số 32/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp.

26/6/1998

 

91.

Quyết định

Số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/7/1998

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

27/7/1998

 

92.

Quyết định

Số 38/1998/QĐ-UB ngày 20/7/1998

Về việc sửa đổi và đặt tên một số con đường mới trong thị xã Cà Mau.

30/7/1998

 

93.

Quyết định

Số 01/1999/QĐ-UB ngày 04/01/1999

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Cà Mau.

14/01/1999

 

94.

Quyết định

Số 02/1999/QĐ-UB ngày 22/01/1999

Về việc Đặt tên một số con đường mới và các cầu trong thị xã Cà Mau (đợt II).

01/02/1999

 

95.

Quyết định

Số 07/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Cà Mau.

06/3/1999

 

96.

Quyết định

Số 22/QĐ-UB ngày 14/11/2000

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

24/11/2000

 

97.

Quyết định

Số 01/2001/QĐ-UBND ngày 08/01/2001

Về việc ban hành Quy định về quy hoạch trại tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

18/01/2001

 

98.

Quyết định

Số 06/QĐ-UB ngày 09/4/2001

Về việc điều chỉnh và bổ sung các xã, thị trấn ven biển được bố trí thêm một chức danh Phó trưởng Công an.

19/4/2001

 

99.

Quyết định

Số 15/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001

Về việc ban hành Quy chế vận hành, quản lý, bảo dưỡng loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn hệ nối mạng.

30/6/2001

 

100.

Quyết định

Số 18/2001/QĐ-UB ngày 24/7/2001

Về việc quy định đối tượng được trang bị máy điện thoại công vụ.

03/8/2001

 

101.

Quyết định

Số 20/2001/QĐ-UB ngày 27/7/2001

Về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại công vụ.

06/8/2001

 

102.

Quyết định

Số 21/2001/QĐ-UB ngày 01/8/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

11/8/2001

 

103.

Quyết định

Số 22/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001

Về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại công vụ.

13/8/2001

 

104.

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002

Về việc ban hành Quy định về trang phục cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

11/4/2002

 

105.

Quyết định

Số 17/2002/QĐ-UB ngày 01/6/2002

Về việc ban hành Điều lệ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau.

11/6/2002

 

106.

Quyết định

Số 19/2002/QĐ-UB ngày 24/6/2002

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Cà Mau.

04/7/2002

 

107.

Quyết định

Số 26/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

Về việc ban hành Quy định việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án khôi phục Quốc lộ 1A (WB3) địa phận thành phố Cà Mau.

21/10/2002

 

108.

Quyết định

Số 38/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

15/12/2002

 

109.

Quyết định

Số 03/2003/QĐ-UB ngày 29/01/2003

Về một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/02/2003

 

110.

Quyết định

Số 05/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/3/2003

 

111.

Quyết định

Số 10/2003/QĐ-UB ngày 11/4/2003

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 05/2003/QĐ-UB, ngày 26/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

21/4/2003

 

112.

Quyết định

Số 11/2003/QĐ-UB ngày 15/4/2003

Ban hành Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động của “Hội đồng bảo vệ trật tự an toàn xã hội và quỹ Bảo trợ quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội” cấp xã.

25/4/2003

Hết hiệu lực một phần

113.

Quyết định

Số 13/2003/QĐ-UB ngày 05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý môi trường đô thị.

20/5/2003

 

114.

Quyết định

Số 78/2003/QĐ-UB ngày 19/11/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ - Dữ liệu thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

29/11/2003

 

115.

Quyết định

Số 83/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trên lĩnh vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

06/01/2004

 

116.

Quyết định

Số 87/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

11/01/2005

 

117.

Quyết định

Số 10/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

06/02/2005

 

118.

Quyết định

Số 30/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

26/5/2005

 

119.

Quyết định

Số 34/2005/QĐ-UB ngày 27/5/2005

Về việc Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/6/2005

 

120.

Quyết định

Số 40/2005/QĐ-UB ngày 18/7/2005

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau.

28/7/2005

 

121.

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương Mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

27/10/2005

 

122.

Quyết định

Số 49/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội thông tin - Văn nghệ Khmer trực thuộc Sở Văn Hóa thông tin tỉnh Cà Mau.

28/10/2005

 

123.

Quyết định

Số 06/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006

Về việc xử lý các văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành Quy định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/02/2006

 

124.

Quyết định

Số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/03/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.

02/4/2006

Hết hiệu lực một phần

125.

Quyết định

Số 21/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và bảo vệ vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

21/5/2006

 

126.

Quyết định

Số 36/2006/QĐ-UBND ngày 18/11/2006

Ban hành Quy định về điều kiện bố trí người canh giữ đáy hàng khơi.

28/11/2006

 

127.

Quyết định

Số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

08/01/2006

 

128.

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007

Ban hành Quy định về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2006-2015 bằng ngân sách địa phương.

09/02/2007

 

129.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007

Về việc ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/5/2007

 

130.

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau.

28/6/2007

Hết hiệu lực một phần

131.

Quyết định

Số 25/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau.

09/7/2007

 

132.

Quyết định

Số 26/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

Về việc quy định mức thu Phí chợ (trong phạm vi Cảng cá Cà Mau).

13/7/2007

 

133.

Quyết định

Số 30/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình và bảo vệ cảnh quan môi trường trên dãy đất ven sông, rạch khu vực Trung tâm thành phố Cà Mau (phạm vi bờ Bắc tuyến sông Tắc Thủ, đoạn từ cầu Cà Mau đến kênh 16).

01/11/2007

 

134.

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007

Ban hành mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

25/11/2007

 

135.

Quyết định

Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau.

03/11/2007

 

136.

Quyết định

Số 34/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007

Về việc Quy định chi tiết mức thu, quản lý, sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

13/12/2007

 

137.

Quyết định

Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

24/02/2008

 

138.

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Cà Mau thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

12/4/2008

 

139.

Quyết định

Số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Về việc công bố giới hạn hành lang đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/5/2008

 

140.

Quyết định

Số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết, quản lý và thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/5/2008

 

141.

Quyết định

Số 13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Về việc ban hành Quy định phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/6/2008

Hết hiệu lực một phần

142.

Quyết định

Số 15/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

12/7/2008

 

143.

Quyết định

Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND.

15/9/2008

 

144.

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

05/10/2008

 

145.

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

05/10/2008

 

146.

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Cà Mau.

05/10/2008

 

147.

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Cà Mau.

12/10/2008

 

148.

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

13/10/2008

 

149.

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-UBND ngày 3/10/2008

Ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

13/10/2008

 

150.

Quyết định

Số 24/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

13/10/2008

 

151.

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

20/10/2008

 

152.

Quyết định

Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

21/11/2008

 

153.

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Ban hành Quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chi phí chữa trị cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm.

29/11/2008

 

154.

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

08/11/2008

 

155.

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

15/12/2008

Hết hiệu lực một phần

156.

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

21/12/2008

 

157.

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

09/01/2009

 

158.

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau.

09/4/2009

 

159.

Quyết định

Số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

24/4/2009

 

160.

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

12/6/2009

 

161.

Quyết định

Số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/7/2009

 

162.

Quyết định

Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

10/7/2009

 

163.

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

Phê duyệt Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

17/7/2009

 

164.

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23/7/2009

Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/8/2009

 

165.

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 23/7/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

02/8/2009

 

166.

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

03/10/2009

 

167.

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Ban hạnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

09/10/2009

 

168.

Quyết định

Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

31/12/2009

 

169.

Quyết định

Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Ban hành Quy chế mẫu về sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

07/01/2010

 

170.

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định Khu vực phải xin giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10/01/2010

 

171.

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Về việc Quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/01/2010

 

172.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

29/01/2010

 

173.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

08/01/2010

Hết hiệu lực một phần

174.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

05/4/2010

 

175.

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBNĐ ngày 06/7/2010

Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/7/2010

Hết hiệu lực một phần

176.

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau.

23/8/2010

Hết hiệu lực một phần

177.

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/8/2010

 

178.

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chung đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/8/2010

 

179.

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/8/2010

 

180.

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

20/9/2010

 

181.

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

24/9/2010

 

182.

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010

Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 25 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

24/9/2010

 

183.

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

25/9/2010

 

184.

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/10/2010

Hết hiệu lực một phần

185.

Quyết định

Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

03/10/2010

 

186.

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

28/10/2010

 

187.

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

29/10/2010

 

188.

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

18/11/2010

 

189.

Quyết định

Số 28/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

22/11/2010

 

190.

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

Ban hành Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

25/11/2010

 

191.

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

Ban hành Quy định mức giá tính thuế khai thác tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/01/2011

 

192.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Ban hành Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

19/3/2011

 

193.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cà Mau.

02/4/2011

 

194.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/4/2011

 

195.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 05/4/2011

Ban hành Quy định Cơ chế phát triển Cụm nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/4/2011

 

196.

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Cà Mau.

19/4/2011

 

197.

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Đất Mũi tỉnh Cà Mau.

10/7/2011

 

198.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

24/7/2011

 

199.

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/8/2011

 

200.

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/10/2011

 

201.

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

17/10/2011

 

202.

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

24/10/2011

 

203.

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

05/11/2011

 

204.

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp, quản lý hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

28/11/2011

 

205.

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011

Ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/12/2011

 

206.

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

29/12/2012

 

207.

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/12/2011

 

208.

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/02/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm, giai đoạn 2011-2015.

23/02/2012

 

209.

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

09/3/2012

 

210.

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

28/4/2012

Hết hiệu lực một phần

211.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/4/2012

 

212.

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

17/5/2012

 

213.

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

21/6/2012

 

214.

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/7/2012

 

215.

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/7/2012

 

216.

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/7/2012

 

217.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Về việc ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/8/2012

 

218.

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

Ban hành Quy định về việc bán, cho thuê và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/8/2012

 

219.

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/9/2012

 

220.

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau

09/9/2012

 

221.

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/9/2012

 

222.

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Ban hành Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/9/2012

Hết hiệu lực một phần

223.

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/9/2009

 

224.

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

24/9/2012

 

225.

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/10/2012

Hết hiệu lực một phần

226.

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau.

05/11/2012

 

227.

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

08/11/2010

 

228.

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

16/11/2010

 

229.

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

29/11/2012

 

230.

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

Sửa đổi khoản 5, Điều 18 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh.

01/7/2012

 

231.

Quyết định

Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/12/2012

 

232.

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2012

 

233.

Quyết định

Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

07/01/2013

 

234.

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10/01/2013

 

235.

Quyết định

Số 01 /2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

17/01/2013

 

236.

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

23/5/2013

 

237.

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh cà Mau.

20/6/2013

 

238.

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/6/2013

 

239.

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 12/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

21/7/2013

 

240.

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/8/2013

 

241.

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/8/2013

 

242.

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

26/8/2013

 

243.

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

20/9/2013

 

244.

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/9/2013

 

245.

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy chế quy định trình tự phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xác định giá đất đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/10/2013

 

246.

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/10/2013

 

247.

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

11/11/2013

 

248.

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/11/2013

 

249.

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/11/2013

 

250.

Quyết định

Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/11/2013

 

251.

Quyết định

Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

22/11/2013

 

252.

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau

05/12/2013

 

253.

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho UBND cấp huyện, cấp xã ven biển tỉnh Cà Mau.

06/01/2014

 

254.

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

01/01/2014

 

255.

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

04/01/2014

 

256.

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10/01/2014

 

III. Chỉ thị

257.

Chỉ thị

Số 19/2000/CT-UB ngày 09/8/2000

Về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

19/8/2000

 

258.

Chỉ thị

Số 09/CT-UB ngày 25/4/2001

Về việc tăng cường xử lý, thu hồi nợ cho vay nguồn vốn ưu đãi khắc phục hậu quả bão số 5/1997.

25/4/2001

 

259.

Chỉ thị

Số 16/2002/CT-UB ngày 31/5/2002

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới.

10/6/2002

 

260.

Chỉ thị

Số 28/2002/CT-UB ngày 06/11/2002

Về việc áp dụng một số biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16/11/2002

 

261.

Chỉ thị

Số 14/2006/CT-UBND ngày 01/8/2006

Về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

11/8/2006

 

262.

Chỉ thị

Số 05/2008/CT-UBND ngày 17/01/2008

Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

17/01/2008

 

263.

Chỉ thị

Số 07/2008/CT-UBND ngày 22/7/2008

Về việc tăng cường biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

22/7/2008

 

264.

Chỉ thị

Số 12/2008/CT-UBND ngày 27/10/2008

Về việc dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/10/2008

 

265.

Chỉ thị

Số 09/2009/CT-UBND ngày 22/9/2009

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

02/10/2009

 

266.

Chỉ thị

Số 10/2009/CT-UBND ngày 20/10/2009

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và Cựu Chiến binh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30/10/2009

 

267.

Chỉ thị

Số 02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

05/02/2010

 

268.

Chỉ thị

Số 11/2010/CT-UBND ngày 16/12/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

26/12/2010

 

269.

Chỉ thị

Số 01/2011/CT-UBND ngày 18/02/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát, đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

28/02/2011

 

270.

Chỉ thị

Số 01/2013/CT-UBND ngày 16/10/2013

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

26/10/2013

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 499/QĐ-UBNN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Nghị quyết:

1.

Nghị quyết

Số 09/1997/NQ-HĐND5 ngày 14/8/1997

Về việc huy động vốn phát triển lưới điện nông thôn.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

25/8/2001

2.

Nghị quyết

Số 13/NQ-HĐND5 ngày 25/7/1998

Về việc trả mức hoạt động phí hàng tháng đối với năm chức danh, phó các đoàn thể và hoạt động phí hàng tháng cho ấp, khóm ở xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

3.

Nghị quyết

Số 14/NQ/HĐND5 ngày 25/7/1998

Về quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH tỉnh Cà Mau giai đoạn 1997-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

09/12/2011

4.

Nghị quyết

Số 15/NQ/HĐND5 ngày 25/7/1998

Về đề án xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998-2005 và Đề án dân số phát triển bền vững giai đoạn 1998- 2010.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

5.

Nghị quyết

Số 20/1999/NQ-HĐND5 ngày 22/01/1999

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cà Mau thời kỳ 1997-2010.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

6.

Nghị quyết

Số 25/1999/NQ-HĐND5 ngày 10/9/1999

Về việc trả mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã và thị trấn.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

7.

Nghị quyết

Số 12/2000/NQ-HĐND6 ngày 28/01/2000

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2000.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2000

8.

Nghị quyết

Số 13/2000/NQ-HĐND6 ngày 28/01/2000

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

31/12/2000

9.

Nghị quyết

Số 14/2000/HĐND6 ngày 28/01/2000

Về mục tiêu quy hoạch hệ thống đào tạo nghề tỉnh Cà Mau 2000 - 2010

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

10.

Nghị quyết

Số 17/2000/HĐND6 ngày 14/7/2000

Về mức thu giá trị bằng tiền ngày công lao động công ích.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

11.

Nghị quyết

Số 18/2000/HĐND6 ngày 14/7/2000

Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

12.

Nghị quyết

Số 19/2001/NQ-HĐND6 ngày 08/02/2001

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2001

13.

Nghị quyết

Số 20/2001/NQ-HĐND6 ngày 08/02/2001

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2001

14.

Nghị quyết

Số 38/2001/NQ-HĐND6 ngày 15/8/2001

Về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư - nông- lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2001-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

09/12/2011

15.

Nghị quyết

Số 40/2001/NQ-HĐND6 ngày 15/8/2001

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2001.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2001

16.

Nghị quyết

Số 42/2002/NQ-HĐND6 ngày 11/01/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2002

17.

Nghị quyết

Số 43/2002/NQ-HĐND6 ngày 11/01/2002

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2002.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2002

18.

Nghị quyết

Số 44/2002/NQ-HĐND6 ngày 11/01/2002

Về bổ sung mức hoạt động phí hàng tháng cho ấp, khóm.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

19.

Nghị quyết

Số 46/2002/NQ-HĐND6 ngày 11/01/2002

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cà Mau thời kỳ 2000-2010.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

20.

Nghị quyết

Số 53/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2003

21.

Nghị quyết

Số 54/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2003

22.

Nghị quyết

Số 58/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003

Về chủ trương quy hoạch xây dựng một số cụm dân cư tập trung ở vùng nông thôn giai đoạn 2003-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

23.

Nghị quyết

Số 65/NQ-HĐND6
ngày 17/7/2003

Về việc thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 công bố

06/12/2012

24.

Nghị quyết

Số 67/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về việc thông qua chủ trương về đề án chuẩn quốc gia y tế xã đến năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

25.

Nghị quyết

Số 73/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm khu hành chính tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

26.

Nghị quyết

Số 74/2003/NQ-HĐND7 ngày 17/7/2003

Chấp thuận chủ trương quy hoạch nuôi trồng, khai thác mặt nước ven biển và hải đảo.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

27.

Nghị quyết

Số 76/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003

Về việc kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân xã, phường thị trấn.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

28.

Nghị quyết

Số 81/2003/NQ-HĐND6 ngày 18/12/2003

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2004

29.

Nghị quyết

Số 84/2003/NQ-HĐND6 ngày 18/12/2003

Về phân bổ ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2004.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2004

30.

Nghị quyết

Số 85/2003/NQ-HĐND6 ngày 18/12/2003

Về thực hiện một số định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

01/01/2009

31.

Nghị quyết

Số 86/2003/NQ-HĐND6 ngày 18/12/2003

Về mức thu một số loại phí và lệ phí.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

32.

Nghị quyết

Số 21/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2005.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2005

33.

Nghị quyết

Số 22/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về phân bổ ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2005.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2005

34.

Nghị quyết

Số 23/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về chương trình Lao động - Việc làm tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

35.

Nghị quyết

Số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về việc thông qua Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề từ nay đến năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

36.

Nghị quyết

Số 29/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2004

37.

Nghị quyết

Số 30/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004

Về chế độ phụ cấp đối với đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương từ ngân sách: Trưởng, Phó ban không chuyên trách và Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

01/01/2012

38.

Nghị quyết

Số 36/2005/NQ-HĐND7 ngày 01/7/2005

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với đại biểu HĐND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn không hưởng lương từ ngân sách; Trưởng; Phó ban HĐND huyện không chuyên trách và các tổ đại biểu HĐND.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

01/01/2012

39.

Nghị quyết

Số 37/2005/NQ-HĐND7 ngày 01/7/2005

Về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục cuộc vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa giai đoạn 2005-2007 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

31/12/2007

40.

Nghị quyết

Số 40/2005/NQ-HĐND7 ngày 07/12/2005

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2006.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2006

41.

Nghị quyết

Số 41/2005/NQ-HĐND7 ngày 07/12/2005

Về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2006.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2006

42.

Nghị quyết

Số 42/2005/NQ-HĐND7 ngày 07/12/2005

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2006.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

31/12/2006

43.

Nghị quyết

Số 55/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2014

44.

Nghị quyết

Số 58/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

09/12/2011

45.

Nghị quyết

Số 59/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 công bố

01/6/2009

46.

Nghị quyết

Số 63/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

47.

Nghị quyết

Số 64/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2007-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

48.

Nghị quyết

Số 65/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

49.

Nghị quyết

Số 68/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006

Về việc chấp thuận chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

50.

Nghị quyết

Số 73/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007-2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

51.

Nghị quyết

Số 81/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 công bố

01/01/2010

52.

Nghị quyết

Số 95/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

53.

Nghị quyết

Số 97/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/7/2010

54.

Nghị quyết

Số 98/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

55.

Nghị quyết

Số 108/2007/NQ-HĐND ngày 22/8/2007

Ban hành Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

56.

Nghị quyết

Số 109/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

57.

Nghị quyết

Số 111/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2008.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

58.

Nghị quyết

Số 112/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2008.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

59.

Nghị quyết

Số 113/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về ban hành chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

60.

Nghị quyết

Số 114/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2008.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 công bố

10/12/2008

61.

Nghị quyết

Số 115/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về thống nhất thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

04/7/2010

62.

Nghị quyết

Số 116/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

63.

Nghị quyết

Số 117/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

64.

Nghị quyết

Số 125/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

65.

Nghị quyết

Số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2012

66.

Nghị quyết

Số 04/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

67.

Nghị quyết

Số 06/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 công bố

31/12/2009

68.

Nghị quyết

Số 08/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2009.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 công bố

31/12/2009

69.

Nghị quyết

Số 09/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2009.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 công bố

31/12/2009

70.

Nghị quyết

Số 10/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc ban hành giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 công bố

31/12/2009

71.

Nghị quyết

Số 11/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/9/2012

72.

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

73.

Nghị quyết

Số 13/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

74.

Nghị quyết

Số 15/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2010.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2010

75.

Nghị quyết

Số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

76.

Nghị quyết

Số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về Ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2012

77.

Nghị quyết

Số 02/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội và mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2014

78.

Nghị quyết

Số 03/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về việc tiếp tục cuộc vận động lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2009-2011.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

31/12/2011

79.

Nghị quyết

Số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

01/01/2012

80.

Nghị quyết

Số 05/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009

Về ban hành Lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2012

81.

Nghị quyết

Số 06/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

82.

Nghị quyết

Số 08/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

83.

Nghị quyết

Số 09/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

84.

Nghị quyết

Số 10/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2010.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

31/12/2010

85.

Nghị quyết

Số 12/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Ban hành Phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

86.

Nghị quyết

Số 14/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-HĐND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2012

87.

Nghị quyết

Số 16/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc ban hành Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

01/01/2012

88.

Nghị quyết

Số 17/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc ban hành Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

01/01/2012

89.

Nghị quyết

Số 05/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Về ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2014

90.

Nghị quyết

Số 07/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010

Ban hành Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 công bố

01/01/2011

91.

Nghị quyết

Số 09/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2011.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

31/12/2011

92.

Nghị quyết

Số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

31/12/2011

93.

Nghị quyết

Số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

31/12/2011

94.

Nghị quyết

Số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

31/12/2011

95.

Nghị quyết

Số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về ban hành một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

96.

Nghị quyết

Số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 công bố

12/7/2012

97.

Nghị quyết

Số 01/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2011- 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 công bố

06/12/2012

98.

Nghị quyết

Số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2012.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

99.

Nghị quyết

Số 03/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

100.

Nghị quyết

Số 04/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Phân bố dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

101.

Nghị quyết

Số 05/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

102.

Nghị quyết

Số 06/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2012.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

103.

Nghị quyết

Số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/8/2013

104.

Nghị quyết

Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2013

105.

Nghị quyết

Số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2014

106.

Nghị quyết

Số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố.

01/01/2014

107.

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-NĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

108.

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

109.

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2013

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

110.

Nghị quyết

Số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

111.

Nghị quyết

Số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

112.

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc ban hành bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

113.

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013 và trung cấp nghề năm 2013 tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

114.

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2013

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 công bố

31/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH:

1.

Quyết định

Số 63/QĐ-UB ngày 14/8/1997

Về việc Ban hành tiêu chuẩn lò giết mổ, buôn bán vận chuyển heo, trâu, bò.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

2.

Quyết định

Số 12/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

24/9/2010

3.

Quyết định

Số 28/1998/QĐ-UB ngày 12/6/1998

Về việc ban hành định mức sản lượng tính thuế ngành khai thác thủy sản biển.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

4.

Quyết định

Số 08/1999/QĐ-UB ngày 05/03/1999

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

5.

Quyết định

Số 951/QĐ-CTUB ngày 03/11/1999

Về việc ban hành đơn giá đền bù thiệt hại về đất, hoa màu, vật kiến trúc và trợ cấp di dời, ổn định cuộc sống thuộc Dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam trên địa phận tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

6.

Quyết định

Số 14/2000/QĐ-UB ngày 27/7/2000

Về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố.

31/12/2010

7.

Quyết định

Số 31/2001/QĐ-UB ngày 19/10/2001

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý nguyên liệu thủy sản chuyên ngành.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

8.

Quyết định

Số 1234/QĐ-CTUB ngày 19/12/2001

Về việc ban hành đơn giá bồi thường về đất, hoa màu, vật kiến trúc và trợ cấp di dời, ổn định cuộc sống thuộc Dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/2/2009

9.

Quyết định

Số 03/2002/QĐ-UB ngày 30/01/2002

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghiệp & Đô thị mới Khánh An tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

10.

Quyết định

Số 10/QĐ-UB ngày 28/3/2002

Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 công bố

03/10/2008

11.

Quyết định

Số 16/QĐ-UB ngày 31/5/2002

Về việc thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và tái định cư xây dựng đường từ thành phố Cà Mau vào Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

12.

Quyết định

Số 18/2002/QĐ-UB ngày 05/6/2002

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

13.

Quyết định

Số 22/QĐ-UB ngày 09/8/2002

Về việc điều chỉnh sản lượng tính thuế đáy biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

14.

Quyết định

Số 24/2002/QĐ-UB ngày 12/9/2002

Về việc ban hành Đề án đổi mới tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

15.

Quyết định

Số 219/QĐ-CTUB ngày 05/4/2002

Về việc thực hiện chế độ thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành; cán bộ, công chức có trình độ sau đại học về tỉnh Cà Mau công tác

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

16.

Quyết định

Số 491/QĐ-CTUB ngày 25/7/2002

Về việc ban hành đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ phục vụ dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, cụm công trình dịch vụ - dự án xây dựng khu quản trường văn hóa trung tâm và các khu đô thị trên tuyến đường Ngô Quyền, Công trình xây dựng trạm biến áp và Đường dây 110KV Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

17.

Quyết định

Số 630/QĐ-CTUB ngày 12/9/2002

Về việc Quy định mức đóng góp tiền cho người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Lao động giáo dục

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

18.

Quyết định

Số 07/2003/QĐ-UB ngày 17/3/2003

Ban hành quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

19.

Quyết định

Số 08/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

20.

Quyết định

Số 14/2003/QĐ-UB ngày 05/5/2003

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

21.

Quyết định

Số 57/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003

Về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu viện phí và các dịch vụ y tế khác phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

22.

Quyết định

Số 755/QĐ-CTUB ngày 16/10/2003

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

09/01/2008

23.

Quyết định

Số 75/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

24.

Quyết định

Số 65/2004/QĐ-UB ngày 20/5/2004

Về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

24/02/2008

25.

Quyết định

Số 05/2005/QĐ-UB ngày 14/01/2005

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

26.

Quyết định

Số 13/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 141/QĐ-UBND, ngày 25/01/2014 công bố

02/8/2013

27.

Quyết định

Số 20/2005/QĐ-UBND ngày 22/3/2005

Về việc ban hành Quy chế cho đối tượng chính sách vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

12/4/2009

28.

Quyết định

Số 24/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005

Về việc ban hành bản “Quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

29.

Quyết định

Số 41/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005

Ban hành quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

12/7/2008

30.

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-UBND ngày 26/7/2005

Về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã.

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 công bố

02/8/2013

31.

Quyết định

Số 45/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

Về việc ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

02/01/2008

32.

Quyết định

Số 46/2005/QĐ-UBND ngày 04/10/2005

Về việc quy định giá nước sạch cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

15/6/2009

33.

Quyết định

Số 47/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

Ban hành Quy chế xét, tặng giải thưởng văn học nghệ thuật “Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

05/11/2012

34.

Quyết định

Số 52/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 của UBND tỉnh

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/2/2009 công bố

02/01/2008

35.

Quyết định

Số 54/2005/QĐ-UBND ngày 07/12/2005

Về việc ban hành quy định chế độ quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

03/10/2010

36.

Quyết định

Số 55/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005

Về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

25/11/2010

37.

Quyết định

Số 57/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005

Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND Ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

38.

Quyết định

Số 02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006

Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

29/01/2010

39.

Quyết định

Số 03/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

07/5/2010

40.

Quyết định

Số 04/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006

Ban hành quy chế quản lý hoạt động trò chơi giải trí.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

41.

Quyết định

Số 05/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 814.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

42.

Quyết định

Số 08/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chung trưởng phó phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

08/02/2010

43.

Quyết định

Số 09/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006

Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

05/10/2008

44.

Quyết định

Số 10/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006

Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

05/10/2008

45.

Quyết định

Số 16/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006

Về việc ban hành trình tự, thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

20/9/2013

46.

Quyết định

Số 22/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2001/QĐ-UB, ngày 24/12/2001

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

47.

Quyết định

Số 23/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển SPTS từ khai thác biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

48.

Quyết định

Số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006

Về giá thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

09/01/2010

49.

Quyết định

Số 25/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006

Về việc phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

50.

Quyết định

Số 26/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007-2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

51.

Quyết định

Số 27/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2007-2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

52.

Quyết định

Số 28/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006

Về việc ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

25/9/2010

53.

Quyết định

Số 29/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm, giai đoạn 2006-2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

54.

Quyết định

Số 35/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

09/3/2012

55.

Quyết định

Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

21/12/2008

56.

Quyết định

Số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Ban hành quy định về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

16/9/2012

57.

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 18/02/2007

Về việc thành lập đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, II, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 200, 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

58.

Quyết định

Số 06/2007/QĐ-UBND ngày 28/02/2007

Quy định về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định 286/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 công bố

22/11/2010

59.

Quyết định

Số 07/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

22/12/2009

60.

Quyết định

Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

12/10/2008

61.

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

08/12/2008

62.

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

20/10/2008

63.

Quyết định

Số 11/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

21/3/2008

64.

Quyết định

Số 12/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

12/6/2009

65.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

15/02/2008

66.

Quyết định

Số 17/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

10/7/2009

67.

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

15/02/2008

68.

Quyết định

Số 19/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

09/10/2009

69.

Quyết định

Số 20/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

26/8/2013

70.

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

71.

Quyết định

Số 23/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

24/4/2009

72.

Quyết định

Số 24/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

09/4/2009

73.

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 hủy bỏ

30/7/2010

74.

Quyết định

Số 28/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

Ban hành Quy định về sên, vét đất bùn cải tạo ao, đầm nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

16/7/2010

75.

Quyết định

Số 29/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Ban hành “Quy chế phối hợp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

76.

Quyết định

Số 31/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007

Ban hành quy định về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

22/9/2012

77.

Quyết định

Số 35/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007

Quy định về mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

09/12/2011

78.

Quyết định

Số 38/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007

Về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

05/2/2009

79.

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp đăng ký quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

17/01/2013

80.

Quyết định

Số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008

Về việc ban hành quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

01/01/2013

81.

Quyết định

Số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tuyến bờ cho UBND cấp huyện, xã ven biển.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

07/11/2013

82.

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 công bố

22/11/2010

83.

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

10/7/2009

84.

Quyết định

Số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008

Ban hành quy định giá tính thuế tài nguyên nước

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

25/02/2011

85.

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

Về việc ban hành quy định về đối tượng khách mời, khách mời cơm và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

19/12/2010

86.

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

08/02/2010

87.

Quyết định

Số 246/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

Về việc quy định tạm thời mức thu Phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 công bố

05/02/2009

88.

Quyết định

Số 761/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

Ban hành quy định tạm thời về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/2/2009 công bố

05/02/2009

89.

Quyết định

Số 14/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008

Ban hành Quy trình tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

16/11/2013

90.

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

10/9/2011

91.

Quyết định

Số 28/2008/QĐ-UBND ngày 12/11/2008

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau về “Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

92.

Quyết định

Số 32/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2009.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

31/12/2009

93.

Quyết định

Số 33/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

31/12/2009

94.

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

31/12/2009

95.

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2005/QĐ-UB ngày 22/3/2005.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

12/4/2009

96.

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

97.

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

98.

Quyết định

Số 03/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

16/11/2013

99.

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

16/11/2012

100.

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

02/01/2009

101.

Quyết định

Số 10/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Về quy định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

01/01/2014

102.

Quyết định

Số 11/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

24/10/2011

103.

Quyết định

Số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

07/01/2013

104.

Quyết định

Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

105.

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

106.

Quyết định

Số 22/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

29/12/2011

107.

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

108.

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

109.

Quyết định

Số 27/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Về việc đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

17/5/2012

110.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Về việc quy định diện tích đất tối thiểu được phép sau khi tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

24/7/2011

111.

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Cà Mau với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

06/9/2012

112.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

27/10/2013

113.

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

10/01/2014

114.

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp, đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

17/01/2013

115.

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với đại lý Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

116.

Quyết định

Số 26/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

Ban hành quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

117.

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2011

118.

Quyết định

Số 31/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

31/12/2011

119.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011

Ban hành Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

20/8/2012

120.

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Ban hành Quy định về phân cấp và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

28/11/2013

121.

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố.

31/12/2012

122.

Quyết định

Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Ban hành quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 432/QĐ-UBNĐ ngày 28/3/2013 công bố

31/12/2012

123.

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012

Ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

31/12/2013

124.

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và các loại tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

30/9/2013

III. CHỈ THỊ:

1.

Chỉ thị

Số 22/2000/CT-UBND ngày 05/9/2000

Về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

28/3/2013

2.

Chỉ thị

Số 30/2001/CT-UBND ngày 16/11/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo và xử lý các hoạt động trái phép khu vực bãi bồi phía Tây huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

3.

Chỉ thị

Số 03/2003/CT-UB ngày 04/3/2003

Về việc tổ chức triển khai, thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã đến năm 2010”.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

25/02/2011

4.

Chỉ thị

Số 17/2004/CT-UBND ngày 29/12/2004

Về việc tăng cường biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 công bố

01/8/2008

5.

Chỉ thị

Số 04/2005/CT-UBND ngày 26/5/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 công bố

04/06/2012

6.

Chỉ thị

Số 07/2006/CT-UBND ngày 15/3/2006

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

26/10/2013

7.

Chi thị

Số 04/2007/CT-UBND ngày 29/01/2007

Về việc tăng cường biện pháp quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

15/02/2010

8.

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 23/01/2007

Về việc cấm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và ương, nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 179/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 công bố

09/6/2008

9.

Chỉ thị

Số 03/2008/CT-UBND ngày 02/5/2008

Về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2008-2010.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

31/12/2010

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

- Số 08/NQ-HĐND5

- Ngày 14/8/1997

- Về việc tổ chức hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn (cơ sở) và việc thành lập, sử dụng quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Mục 2 của Nghị quyết số 08/NQ- HĐND5

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

2.

Nghị quyết

- Số 69/2006/NQ-HĐND

- Ngày 28/7/2006

- Về việc chấp thuận chủ trương vận động sự tự nguyện đóng góp cho Quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 công bố

12/12/2009

3.

Quyết định

- Số 11/2003/QĐ-UB

- Ngày 15/4/2003

- Ban hành Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động của “Hội đồng bảo vệ trật tự an toàn xã hội và quỹ Bảo trợ quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội” cấp xã.

Điều 18, 19, 20, 21, 22 chương III và Điều 23 chương IV của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh.

Quyết định số 1411 /QĐ-UBND ngày 03/10/2008 công bố

03/10/2008

4.

Quyết định

- Số 18/2006/QĐ-UBND

- Ngày 23/6/2006

- Ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

20/9/2010

5.

Quyết định

- Số 21/2007/QĐ-UBND

- Ngày 18/6/2007

- Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau

Khoản 2, Điều 3; Điều 6; Điều 7; Khoản 1, Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

09/9/2012

6.

Quyết định

- Số 13/2008/QĐ-UBND

- Ngày 30/5/2008 Về

- Việc ban hành Quy định phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 công bố

21/10/2010

7.

Quyết định

- Số 31/2008/QĐ-UBND

- Ngày 05/12/2008

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

23/5/2013

8.

Quyết định

- Số 04/2010/QĐ-UBND

- Ngày 29/01/2010

- Ban hành quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 2, Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

24/9/2010

Điều 5; Điều 8; Điểm b, khoản 2, Điều 13; khoản 3, Điều 14; Điểm c, khoản 1, Điều 15; Điều 18; khoản 1, Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

21/6/2012

Khoản 5, Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

17/12/2012

9.

Quyết định

- Số 09/2010/QĐ-UBND

- Ngày 06/7/2010

- Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 4, 5 và điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

15/10/2011

10.

Quyết định

- Số 11/2010/QĐ-UBND

- Ngày 13/8/2010

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2010/QĐ- UBND

Quyết định số 432/QĐ-UBNĐ ngày 28/3/2013 công bố

10/9/2011

11.

Quyết định

- Số 19/2010/QĐ-UBND

- Ngày 22/9/2010

- Ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 10; khoản 2 và khoản 5 Điều 11 và các Điều 7; Điều 9; Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

21/7/2013

12

Quyết định

- Số 04/2012/QĐ-UBND

- Ngày 18/4/2012

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Điểm b, khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

29/11/2012

13.

Quyết định

- Số 17/2012/QĐ-UBND

- Ngày 06/9/2012, ban hành - Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

05/12/2013

14.

Quyết định

- Số 20/2012/QĐ-UBND

- Ngày 12/10/2012

- Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 công bố

14/01/2014

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐỊNH KỲ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý

I. Quyết định:

1.

Quyết định

Số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

Ban hành Quy định về điều kiện bố trí người canh giữ đáy hàng khơi.

Ban hành văn bản thay thế

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế và không thống nhất với Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III/2014

2.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007

Về việc ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nay đã có Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT thay thế.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV năm 2014

3.

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Phù hợp với văn bản hướng dẫn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Sở Nội vụ

Quý I/2014

4.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Một số quy định về đối tượng áp dụng mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, đầy đủ khó áp dụng và bảng giá không còn phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III/2014

5.

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010

Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Căn cứ Luật Thủy sản ghi sai năm ban hành và một số quy định chung chung khó áp dụng; Điều 11 quy định về kỷ luật không phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II/2014

6.

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Phù hợp với văn bản hướng dẫn mới Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ

Sở Nội vụ

Quý I/2014

7.

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Cho phù hợp với Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý II/2014

8.

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung quy định Điều 5 không phù hợp với Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định và Điều 5 Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN và Nghị định số 02/2010/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý I/2014

9.

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban hành văn bản thay thế

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Sở Tư pháp