Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC ĐỊNH KỲ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn hóa văn bản QPPL và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 25 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực định kỳ năm 2013 gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết và 02 Quyết định (có Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng khối tổng hợp;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr40/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU HẾT HIỆU LỰC ĐỊNH KỲ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2013.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-UBND ngày 26/7/2005

Về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã.

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

02/8/2013

02

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau (thay thế)

22/11/2010