Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 07 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2009 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
( Kèm theo Quyết định số: 892/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. Nghị quyết

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

113/2007/NQ-HĐND

16/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 180/2009/ NQ-HĐND ngày 24/7/2009

2

Nghị quyết

57/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

Về việc tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 186/2009/ NQ-HĐND ngày 24/7/2009

3

Nghị quyết

145/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba), để thành lập đơn vị hành chính mới

Hết thời gian thực hiện văn bản

4

Nghị quyết

158/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

5

Nghị quyết

160/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi NSĐP; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009

Được thay thế bằng Nghị quyết số 192 /2009/ NQ-HĐND ngày 16/12/2009

6

Nghị quyết

161/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

Hết thời gian thực hiện văn bản

7

Nghị quyết

162/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

8

Nghị quyết

169/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2009

Được thay thế bằng Nghị quyết số 195 /2009/ NQ-HĐND ngày 16/12/2009

9

Nghị quyết

178/2009/NQ-HĐND

20/4/2009

Về kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

II. Quyết định

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

 

2729/1999/ QĐ-UB

20/10/1999

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

2

Quyết định

2845/2002/ QĐ-UB

05/9/2002

Về một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ thể dục - thể thao

Được thay thế bằng Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 01/09/2009

3

Quyết định

4466/2002/ QĐ-UB

18/12/2002

Về việc ban hành quy định chế độ với cán bộ đi học

Được thay thế bằng Quyết định số 2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

4

Quyết định

4463/2003/ QĐ-UB

18/12/2003

Về việc ban hành Quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

5

Quyết định

3849/2004/ QĐ-UB

14/12/2004

Về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay thế bằng Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 15/09/2009

6

Quyết định

488/2005/QĐ-UB

16/02/2005

Về Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 3646/ 2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009

7

Quyết định

490/2005/QĐ-UB

16/02/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 3878/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

8

Quyết định

2177/2006/QĐ-UB

31/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 2845/2002/QĐ-UB ngày 05/9/2002 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ thể dục thể thao

Được thay thế bằng Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 01/09/2009

9

Quyết định

1708/QĐ-UBND

14/6/2006

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

10

Quyết định

 

2103/2007/ QĐ-UBND

23/8/2007

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 2478/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009

11

Quyết định

1408/QĐ-UBND

14/6/2007

Về việc duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính; đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được thay thế bằng Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

12

Quyết định

2776/QĐ-UBND

30/10/2007

Về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính; đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được thay thế bằng Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

13

Quyết định

2147/QĐ-UBND

27/8/2007

Về việc thực hiện cơ chế phối hợp một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Được thay thế bằng Quyết định số 2193/QĐ- UBND ngày 07/8/2009

14

Quyết định

3404/2007/QĐ-UBND

19/12/2007

Về việc bổ sung quy định chế độ ưu đãi đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ về công tác tại tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

15

Quyết định

3817/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2009

Hết thời gian thực hiện

16

Quyết định

3245/2008/QĐ-UBND

12/11/2008

Ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất ở và đất dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

17

Quyết định

3989/2008/QĐ-UBND

26/12/2008

Về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 4722/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

18

Quyết định

1749/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

Về việc ban hành về đơn giá, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bằng Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

19

Quyết định

1753/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

Về việc quy định đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 4610/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

20

Quyết định

4610/2009/QĐ-UBND

23/12/2009

Về việc bổ sung Quyết định 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 4656/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

III. Chỉ thị

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị số

15/2008/CT-UBND

10/10/2008

Về nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2008-2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

2

Chỉ thị số

16/CT-UBND

07/11/2008

Về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

3

Chỉ thị số

18/CT-UBND

22/12/2008

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

4

Chỉ thị số

07/2009/CT-UBND

27/4/2009

Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

5

Chỉ thị số

08/CT-UBND

08/5/2009

Về công tác phòng, chống lụt, bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

6

Chỉ thị số

 

11/CT-UBND

10/7/2009

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

7

Chỉ thị số

09/CT-UBND

25/7/2009

Về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

8

Chỉ thị số

14/CT-UBND

23/9/2009

Về việc tập trung chỉ đạo đảm bảo vượt các chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng vụ đông năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

9

Chỉ thị số

 

19/2009/CT-UBND

16/12/2009

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh bình ổn thị trường và phục vụ tết Nguyên đán Canh dần 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

Tổng số: 38 văn bản ( Trong đó: 9 Nghị quyết; 20 Quyết định; 9 Chỉ thị )

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2009 đã hết hiệu lực pháp luật

  • Số hiệu: 892/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/04/2010
  • Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/04/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản