Hệ thống pháp luật

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 04 - 05 : 2011/BNNPTNT

 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH

CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ

National technical regulation on hydraulic structures

– The basic stipulation for design

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Thuật ngữ và định nghĩa

3 Phân cấp công trình thủy lợi

4 Yêu cầu chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi

5 Các chỉ tiêu thiết kế chính

5.1 Mức đảm bảo phục vụ của công trình thủy lợi

5.2 Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy

5.3 Các chỉ tiêu thiết kế chính về khí hậu

6 Tải trọng, tác động và tổ hợp của chúng

6.1 Các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi

6.2 Tổ hợp các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi

7 Hệ số an toàn của công trình

8 Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với một số loại công trình thủy lợi thông dụng

8.1 Hồ chứa nước

8.2 Đập

8.3 Công trình xả nước, tháo nước

8.4 Công trình lấy nước

8.5 Bể lắng cát

8.6 Trạm bơm

8.7 Nhà máy thủy điện

8.8 Đường dẫn nước kín của nhà máy thủy điện và trạm bơm

8.9 Đường ống dẫn nước khác

8.10 Đường hầm thủy công

8.11 Hồ điều tiết ngày đêm, bể áp lực của nhà máy thủy điện, tháp điều áp

8.12 Kênh dẫn nước

8.13 Công trình bảo vệ ở hồ chứa và hạ lưu cụm công trình đầu mối

8.14 Công trình cho cá đi và công trình bảo vệ cá

8.15 Thiết kế kiên cố hoá kênh mương và công trình trên kênh

Phụ lục A (Quy định): Danh mục các công trình chủ yếu và thứ yếu

Phụ lục B (Quy định): Tính toán hệ số an toàn chung của công trình và hạng mục công trình

Thư mục tài liệu tham khảo

 

Lời nói đầu

QCVN 04 – 05 : 2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế, được biên soạn trên cơ sở chuyển đổi, sửa chữa và bổ sung TCXDVN 285: 2002: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b, khoản 1 điều 11 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

QCVN 04 – 05 : 2011/BNNPTNT: do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ

National technical regulation on hydraulic structures – The basic stipulation for design

1 Phạm vi áp dụng

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

  • Số hiệu: QCVN04-05:2011/BNNPTNT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 01/01/2011
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản