Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.846 văn bản

Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Ngày 15/11/2022, Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 95/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 94/2022/NĐ-CP về quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 07/11/2022, Nghị định 94/2022/NĐ-CP về quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 94/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
Ngày 07/11/2022, Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 93/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 92/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
Ngày 03/11/2022, Nghị định 92/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 92/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Ngày 30/10/2022, Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 91/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 28/10/2022, Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 89/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Ngày 28/10/2022, Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 90/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày 26/10/2022, Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 88/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Ngày 26/10/2022, Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 87/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày 24/10/2022, Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 24/10/2022, Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 86/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
Ngày 24/10/2022, Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 85/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 84/2022/NĐ-CP về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế
Ngày 20/10/2022, Nghị định 84/2022/NĐ-CP về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 84/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất
Ngày 18/10/2022, Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 82/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày 18/10/2022, Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 83/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Ngày 14/10/2022, Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 81/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 80/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y
Ngày 13/10/2022, Nghị định 80/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 80/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 13/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Ngày 06/10/2022, Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 79/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
Ngày 04/10/2022, Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 72/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày 01/10/2022, Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 71/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/10/2022 Hiệu lực:
Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
Ngày 27/09/2022, Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 70/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Ngày 23/09/2022, Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 69/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 22/09/2022, Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 68/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày 21/09/2022, Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 67/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Ngày 20/09/2022, Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 66/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ngày 16/09/2022, Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 65/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Ngày 15/09/2022, Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 64/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 61/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 12/09/2022, Nghị định 61/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 61/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Ngày 12/09/2022, Nghị định 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 63/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 12/09/2022, Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 62/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 12/09/2022, Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 62/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 12/09/2022, Nghị định 62/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 62/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực: